agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Listopadowa sesja Rady Miasta Gdańska – porządek obrad
20 listopada 2009 roku

rada_miastaProponowany porządek obrad XLII sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 26 listopada 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00)  w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    uchwalenia Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2010-2014 (druk 1284)
2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1283)
3)    szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Miasta Gdańska przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości na nową inwestycję w mieście Gdańsku lub na utworzenie miejsc pracy w związku z nową inwestycją w mieście Gdańsku (druk 1270)
4)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Trałowej w mieście Gdańsku (druk 1209)
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ul. Nieborowskiej w mieście Gdańsku (druk 1260)
6)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm rejon ulic Milskiego, Cieszyńskiego i Madalińskiego w mieście Gdańsku (druk 1261)
7)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Lęborskiej w mieście Gdańsku (druk 1280)
8)    wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku Zaspie przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Burzyńskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska  na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje”, w trybie bezprzetargowym (druk 1282)
9)    nadania   nowej   nazwy   ulicy (druk 1262)
10)    nadania   nowej   nazwy   ulicy (druk 1263)
11)    przejęcia na własność Gminy Miasta Gdańska pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania (druk 1269)
12)    uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (druk 1278)
13)    wyrażenia zgody na zmianę statutu instytucji kultury pn.: Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 1259)
14)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Klub „Żak” (druk 1271)
15)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” (druk 1272)
16)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 1273)
17)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pn.: Miejski Teatr „Miniatura” (druk 1274)
18)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdańska Galeria Miejska (druk 1275)
19)    nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Zespół Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” (druk 1276)
20)    nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis” (druk 1277)
21)    zmieniająca Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku,   Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej  – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych” (druk 1258)
22)    przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 (druk 1264)
23)    zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1266)
24)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania (druk 1267 + poprawka)
25)    zatwierdzenia taryfy obowiązującej na terenie  Miasta Gdańska dla odbiorców usług świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk 1281)
26)    określenia innych niż umowa i dowód zapłaty sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się przez właścicieli nieruchomości zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (druk 1285)
27)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, którym przyznano pobyt ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę (druk 1268)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter