agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w listopadzie
29 października 2009 roku

plany-zagospodarowaniaJak co miesiąc przedstawiam informację na temat projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w listopadzie. Każdy mieszkaniec Gdańska może zapoznać się z nimi w wersji papierowej w Biurze Rozwoju Gdańska lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej BRG (w zakładce „wyłożenia planów”). Poniżej terminy dyskusji publicznych oraz  informacja na temat procedury składania uwag.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Śródmieście –  Grodzisko rejon ulicy 3-go Maja nr 9 A
(uchwała XXXIII/919/09 RMG z dn. 26.02..2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą dojazdową od ulicy 3 Maja; od zachodu – umocnieniami Grodziska; od północy – terenem Dworca PKS; od wschodu – zabudową przy ulicy 3 Maja 9.

2.    Śródmieście rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej
(uchwała nr XIX/459/08 RMG z dn. 31.01.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Sukienniczą, od północy – ulicą Na Dylach, od wschodu – ulicą Karpią i ulicą Rycerską, od południa – ulica Grodzką.

3.    Śródmieście rejon ulic Górka i ks. Franciszka Rogaczewskiego
(uchwała nr XXXIII/917/09 RMG z dn. 26.02.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą ks. Franciszka Rogaczewskiego; od zachodu, północy i wschodu – ulicą Górka.

4.    Brętowo rejon ulicy Potokowej i zbiornika retencyjnego „Jaśkowy Młyn”
(uchwała nr XXIV/700/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulica Potokową; od wschodu i południa – ulicą Dolne Młyny; od zachodu – działką dawnego młyna nad potokiem Strzyża.

5.    Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej
(uchwała nr XXIV/694/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
we fragmencie objętym zmianą po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu – ulicę Świętokrzyską na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do projektowanej ulicy tzw. Nowej Zakoniczyńskiej oraz tereny obejmujące działki położone na północ i południe od tej ulicy (oznaczone symbolami: 001-M/U31, 002-M/U31, 004-KD 82).

6.    Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej – przy lesie
(uchwała nr XXXIII/915/09 RMG z dn. 26.02.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kartuską; od zachodu – lasem; od południa – projektowaną ulicą Lokalną; od wschodu – linią wysokiego napięcia 110 kV.

7.    Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów
(uchwała nr XXV/732/04 RMG z dn. 24.06.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Cementową, Osiedlową i Kartuską oraz terenami kolejowymi ograniczającymi obszar planu od północy.

w dniach od 30 października do  30 listopada  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Śródmieście rejon ulic Górka i ks. Franciszka Rogaczewskiego    02.11.2009 r.    godz. 1700
2. Śródmieście rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej    03.11.2009 r.    godz. 1700
3. Śródmieście –  Grodzisko rejon ulicy 3-go Maja nr 9 A    05.11.2009 r.    godz. 1700
4. Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów    09.11.2009 r.    godz. 1700
5. Łostowice rejon ulicy Świętokrzyskiej    10.11.2009 r.    godz. 1700
6. Brętowo rejon ulicy Potokowej i zbiornika retencyjnego „Jaśkowy Młyn”    12.11.2009 r.    godz. 1700
7. Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej – przy lesie    17.11.2009 r.    godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter