agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Sesja Rady Miasta Gdańska w dniu 29.10.2009
27 października 2009 roku

rada_miastaProjekt porządku ob rad XLI sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 29 października 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30)  w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdańska za  rok szkolny 2008/2009

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Rezolucja w sprawie ustanowienia w Gdańsku miejsca pamięci bohaterów i ofiar nazizmu, komunizmu, walki o wolną Polskę oraz walki w obronie praw człowieka, prawdy, wolności i solidarności

5.    Uchwały w sprawie:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1248)

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk 1252)

3)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1231)

4)    określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gdańska (druk 1232)

5)    określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 1233)

6)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 1234)

7)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo rejon ulic Jaśkowa Dolina, Wileńskiej i Migowskiej w mieście Gdańsku (druk 1222)

8)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Żabi Kruk i Rzeźnickiej w mieście Gdańsku (druk 1224)

9)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku (druk 1225 + autopoprawka)

10)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto Osiek – rejon ulic Wałowej i Łagiewniki w mieście Gdańsku (druk 1244)

11)    zmiany uchwały nr XXXV/1058/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulic Stolema i Łabędziej w mieście Gdańsku (druk 1243)

12)    ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska (druk 1221)

13)    wyrażenia woli ubiegania się o organizację Europejskiego Dnia Morza 2011 przez Miasto Gdańsk (druk 1245)

14)    wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Port Lotniczy Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1213)

15)    wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Zakład Utylizacyjny Spółka  z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 1229)

16)    zmiany Uchwały Nr XI/252/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2007 r w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1218)

17)    zmiany Uchwały Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008  r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 1238)

18)    zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 1235)

19)    zmieniająca Uchwałę nr XXVII/747/2008 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie określenia ogólnych zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontu zewnętrznych elementów nieruchomości wspólnych, stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańska (druk 1228)

20)    zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/896/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz do remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały jak również do montażu wodomierzy w lokalach gminnych – dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2009 rok (druk 1246)

21)    ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2010 nowych licencji na wykonywanie taksówką transportu drogowego na obszarze administracyjnym Miasta Gdańska (druk 1223)

22)    wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach (druk 1226)

23)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie organizowania Jarmarku Św. Dominika   i innych jarmarków  o charakterze kulturalno – handlowym na terenie miasta Gdańska (druk 1227)

24)    zmiany uchwały Nr XXXII/904/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku (druk 1230)

25)    zatwierdzenia działań projektu systemowego „Systematycznie do celu” na 2010 rok realizowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu Miasta Gdańska (druk 1251)

26)    przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2010 rok” (druk 1239)

27)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2010 (druk 1240)

28)    przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 (druk 1241)

29)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2009 (druk 1249)

30)    udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku (druk 1250)

31)    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Miasto Gdańsk (druk 1236)

32)    ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli (druk 1237)

33)    szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk 1242)

34)    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 1247)

6.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

8.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter