agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Co dalej z dziurą przy Rajskiej?
27 sierpnia 2009 roku

stare-miasto-rajskaPoniżej przedstawiam odpowiedź Prezydenta Miasta Gdańska na zapytanie, które wspólnie z innymi radnymi złożyłam w sprawie opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. in. ulicy Rajskiej.

____________________________________

Gdańsk, dnia 26.08.2009r.

P.WOJCIECH BŁASZKOWSKI, P.MAŁGORZATA CHMIEL, P.MACIEJ KRUPA, P.PATRYCJA MLEJNEK-GAŁĘZA, P.AGNIESZKA OWCZARCZAK, P.PIOTR SKIBA
RADNI MIASTA GDAŃSKA
UL.WAŁY JAGIELLOŃSKIE 1
80-853 GDAŃSK

Dotyczy sytuacji planistycznej/ proceduralnej związanej m.in. z terenem położonym w rejonie ulic Rajskiej i Heweliusza (działka nr 201/7 obręb 90) w granicach opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta – rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku.

Nawiązując do Państwa zapytania nr 111/09 złożonego w dniu 20.07.2009r. w pełni podzielam pogląd, że teren położony u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza stanowi niezmiernie ważne miejsce w sercu miasta. Ranga tego kwartału powoduje, że niezależnie od trybu ustalania zasad jego przyszłego zagospodarowania nakłada na Miasto ogromną odpowiedzialność za jego ostateczny wizerunek jako miejsca obarczonego historyczną spuścizną. Pomimo szczególnego znaczenia dla miasta, omawiany teren od lat nie może doczekać się zagospodarowania, a z przyczyn od miasta niezależnych, pozostawiony po obligatoryjnych odkrywkach archeologicznych, straszy swym wyglądem  i utrudnia penetrację tego terenu zarówno mieszkańcom jak i turystom. Bezdyskusyjna zatem, jest konieczność niezwłocznego umożliwienia przyszłego zagospodarowania, czego niezbędnym warunkiem, w sytuacji przedłużania się prac nad planem miejscowym, jest decyzja o warunkach zabudowy. Zintegrowanie działań jak najszerszego grona o oczywistych kompetencjach i zaangażowaniu rokuje na ostateczne wypracowanie wytycznych dla przyszłego dynamicznego rozwoju tej części miasta na miarę współczesnych osiągnięć urbanistycznych, przy jednoczesnym poszanowaniu zachowanych do dzisiaj śladów historii.

Uprzejmie informuję, że dla terenu inwestycyjnego 008-M/U32 (obejmującego działki nr 200, 201/3 i 201/7) położonego u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza, będącego w większości własnością prywatną parametry urbanistyczne dotyczące m.in. maksymalnej wysokości dla dominanty kompozycyjnej zostały zmodyfikowane w odniesieniu do wersji nieuzgodnionej przez PWKZ postanowieniem znak ZP.4171/1889/2007 z dnia 27.03.2007r. Jednym z powodów odmowy uzgodnienia projektu planu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było m.in. dopuszczenie lokalizacji nowego budynku wysokościowego (o maksymalnej wysokości 73m) na terenie 008-M/U32 oraz zachowanie istniejących budynków wysokościowych (PROREM, hotel Heweliusz), które znajdują się m.in. w granicach terenu wpisanego do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska.
W związku z powyższym i zgodnie z opinią PWKZ z dnia 15.07.2008r. (znak: PWKZ.ZP/4171/4410/2008) dotyczącą „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zabudowy działki 201/7 w Gdańsku” autorstwa arch.A.Kapuścika maksymalna wysokość planowanej dominanty kompozycyjnej na terenie 008-M/U32 została zmniejszona z 73m do 37m.

Należy dodać, że w granicach projektu planu, na działce nr 56 (obręb 90), będącej własnością firmy ORGANIKA TRADE  zlokalizowany jest budynek wysokościowy PROREM (około 73m wysokości). W projekcie planu wysłanym do uzgodnień do PWKZ maksymalną wysokość dla przedmiotowej działki ustalono jak w stanie istniejącym (73m). Projekt planu nie uzyskał akceptacji PWKZ ww. postanowieniem z dnia 27.03.2007r. W związku z powyższym oraz dalszym procedowaniem projektu planu w dniu 10.10.2008r. zostało wysłane do ORGANIKI pismo o zajęcie stanowiska w kwestii działki nr 56 oraz jej przyszłego zagospodarowania. Firma ORGANIKA TRADE w piśmie z dnia 27.10.2008r. wyjaśniła, że arch.A.Kapuścik przygotowuje opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej uwzględniającej oczekiwania właściciela działki nr 56 oraz uwagi konserwatorskie. Ponadto firma ORGANIKA TRADE  zadeklarowała formalne złożenie w Urzędzie PWKZ całościowej koncepcji programowo – przestrzennej do dnia 30.11.2008r. z prośbą o opinię. Opinia ta miała być przekazana do BRG. Do dnia dzisiejszego BRG nie otrzymało od firmy ORGANIKA TRADE ww. opinii.

W dniu 24.10.2008r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku, na którym jednym z omawianych tematów miała być „koncepcja nowego budynku PROREM przy ul.Heweliusza w Gdańsku, autorstwa A.Kapuścika”. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków stwierdziła na ww. spotkaniu, że „z uwagi na zbyt późne dostarczenie materiałów Rada ustaliła, iż swoje stanowisko przedstawi podczas sesji w dniu 14.11.2008r. Jednocześnie Rada wniosła wymóg przedstawienia Studium analizy wpływu inwestycji na panoramę miasta z następujących punktów widokowych: 1) Biskupia Górka, 2) Grodzisko, 3) Brama Oliwska, 4) Wielka Aleja, 5) Trakt Św.Wojciecha, 6) ul.Elbląska” (przez właściciela/inwestora). Według posiadanych informacji przedmiotowa koncepcja nie była ponownie omawiana.

Z powodu licznych dyskusji m.in. na posiedzeniach MKUA dotyczących przyszłej obsługi komunikacyjnej terenów położonych w sąsiedztwie ulic Rajskiej i Heweliusza oraz w celu wysondowania opinii aktywnych środowisk profesjonalnych w zakresie pomysłów „komunikacyjnych”, w dniu 8.04.2009r. w Nowym Ratuszu odbyła się debata publiczna nt. „RAJSKA – HEWELIUSZA – STREFA PRESTIŻU – STREFA RUCHU PIESZEGO”. Na debatę zostały zaproszone (pisemnie) 4-ry stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, Stowarzyszenie „Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Ponadto zaproszenie pojawiło się na stronie internetowej Gdańska i BRG oraz w Gazecie Wyborczej w dniu 6.04.2009r. Przedmiotem debaty był wybór sposobu podniesienia rangi miejsca w obszarze ulic Rajskiej i Heweliusza, jako miejsca witającego turystów wchodzących w przestrzeń Starego Miasta oraz podążających do Młodego Miasta – obszarów postoczniowych i poprzemysłowych. Zagadnienia poruszane w czasie dyskusji dotyczyły przede wszystkim wyznaczenia granic strefy ruchu pieszego w newralgicznym miejscu jakim jest skrzyżowanie ulic Rajskiej i Heweliusza oraz obsługi ruchem kołowym terenów przyległych. Debata była udana, miała charakter sondażowy, a nie decydujący.
W dniu 22 września 2008r. (zmodyfikowany w dniu 23 grudnia 2008r.) wpłynął  wniosek właściciela terenu, PORTICO DEVELOPMENT Sp. z  o. o. z siedzibą przy ul. Waszyngtona 21 w Gdyni, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji budynku usługowo – biurowo – hotelowego „Baltic Corporate Center” z wielopoziomowym parkingiem podziemnym na terenie położonym u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku w granicach działek nr 201/7, 200 i 201/3 obr. 90 wraz z infrastrukturą uzbrojenia inżynierskiego na działkach nr: 201/6, 202, 201/5, 201/4, 201/7, 200 i 201/3 obr. 90.  Wobec przedłużającego się terminu zakończenia prac nad projektem planu miejscowego,  mając na uwadze prawo właściciela do zabudowy własnej działki, Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków wszczął postępowanie. Art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje organowi możliwość (nieobligatoryjną) zawieszenia postępowania na okres maksymalnie do 12 miesięcy, jednak ze względu na brak realnej szansy ukończenia planu w tym terminie Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków nie skorzystał z tej możliwości. Fakt, że od daty wniosku ( 22 września 2008 r. ) upłynęło już 11 miesięcy potwierdza słuszność przyjętego kierunku działań. Na decyzji tej zaważyło również przekonanie, że szczególnie pożądane jest każde skrócenie okresu istnienia straszącego pustką wyrobiska archeologicznego przed budynkiem NOT.

W toku podjętego postępowania, przy ścisłej współpracy z autorami projektu planu miejscowego z Biura Rozwoju Gdańska, został opracowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy. Przygotowanie dokumentu sporządzonego w głównej mierze w oparciu o posiadane materiały z planu miejscowego, wniosek inwestora, wstępnie zaakceptowaną ze stanowiska konserwatorskiego koncepcję urbanistyczno – architektoniczną autorstwa biura projektowego Andrzeja Kapuścika (autora pierwszej, obowiązującej do dziś, koncepcji zabudowy tego terenu) i analizę urbanistyczną, odbywało się przy ścisłej współpracy z BRG, wielokrotnych konsultacjach z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) projekt ten przekazany został do zaopiniowania w zakresie komunikacji oraz ochrony zabytków, właściwym dla tego zadania organom. Projekt decyzji uzyskał pozytywne stanowisko w zakresie ochrony zabytków – postanowienie nr ZN.4151/5619/2009 Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zakresie komunikacji został wstępnie zaopiniowany, aktualnie oczekiwana jest ostateczna opinia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Niezależnie od powyższego, rozważana jest możliwość przedstawienia do zaopiniowania projektu opisanej decyzji Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Należy dodać, że BRG kontynuuje prace nad projektem planu, w którym wysokość budynku PROREM będzie przedmiotem dalszych negocjacji z Konserwatorem Zabytków.

Jednocześnie dziękuję Państwu Radnym za zainteresowanie i troskę o przyszły wizerunek Gdańska, którego docelowy charakter/wygląd przestrzenny jest również priorytetowy dla władz Miasta.

Prezydent Miasta Gdańska
z up. /-/ Wiesław Bielawski
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Otrzymują:
1)    Adresat,
2)    Pan Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska,
3)    Pan Andrzej Duch – Dyrektor WUAiOZ,
4)    Referat Organizacji i Systemu Jakości UM,
5)    k.sutula@gdansk.gda.pl
6)    WUAiOZ/LWKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter