agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekt porządku obrad sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska
21 sierpnia 2009 roku

rada_miastaProjekt porządku obrad XXXIX sesji  Rady Miasta Gdańska w dniu 27 sierpnia 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2009 – 2013 (druk 1199)

2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 1202)

3)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska w 2009 roku (druk 1201)

4)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej i Opływu Motławy w mieście Gdańsku (druk 1166)

5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk 1169)

6)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny I w mieście Gdańsku (druk 1171)

7)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej w mieście Gdańsku (druk 1172)

8)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Stara Stocznia II w mieście Gdańsku (druk 1173)

9)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny w mieście Gdańsku (druk 1174)

10)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo – na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 1186)

11)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulicy Balcerskiego w mieście Gdańsku (druk 1187)

12)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej w mieście Gdańsku (druk 1200)

13)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz – rejon byłej piekarni „Rogalik” pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką w mieście Gdańsku (druk 1191)

14)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Stogi  na wschód od ul. mjr. Henryka Sucharskiego w mieście Gdańsku (druk 1192)

15)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Gdańsk – Olszynka Północ (druk 1161)

16)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Grunwaldzkiej i Opackiej w mieście Gdańsku (druk 1162)

17)    zmiany granic dla morskiego portu od strony lądu
w mieście Gdańsku (druk 1168)

18)    wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Muzeum II Wojny Światowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska  położonej w Gdańsku przy ul. Wałowej, obejmującej działki nr: 331/7, 331/5, 332/2, 333/3, 335/6 i 334 (druk 1203)

19)    nadania nowej nazwy ulicy (druk 1175)

20)    określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 4 osobowej rodziny repatrianckiej z Uzbekistanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 1164)

21)    ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (druk 1189)

22)    zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXVIII/785/08 z dnia 25 września 2008 roku w sprawie wyrażenia woli odstąpienia od obowiązku zastosowania Uchwały Nr XXII/600/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata w odniesieniu do planowanych inwestycji parkingów podziemnych w Śródmieściu Gdańska (druk 1188)

23)    wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku oraz zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Gdańska o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy (druk 1163)

24)    zmieniająca uchwałę Nr LII/1786/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu domowi pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 1167)

25)    przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk 1193)

26)    upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do zawarcia porozumień komunalnych w sprawie kierowania mieszkańców Gminy Gdańsk do środowiskowych domów samopomocy położonych na terenie Gminy Sopot (druk 1194)

27)    zmiany uchwały Nr XXXII/904/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku (druk 1195)

28)    przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010” (druk 1155)

29)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 (druk 1165)

30)    połączenia Szkoły Podstawowej Nr 77 i Gimnazjum Nr 50, funkcjonujących przy ul. Orłowskiej 13 w zespół szkół, którego nazwa brzmi: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7 w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Orłowskiej 13 (druk 1176)

31)    połączenia Szkoły Podstawowej Nr 89 i Gimnazjum Nr 49, funkcjonujących przy ul. Szyprów 3 w zespół szkół, którego nazwa brzmi: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 w Gdańsku, przy ul. Szyprów 3 (druk 1177)

32)    połączenia Gimnazjum Nr 33 w Gdańsku i XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, funkcjonujących przy ul. Wodnika 57 w zespół szkół, którego nazwa brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdańsku (druk 1178)

33)    zmiany nazwy XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (druk 1179)

34)    zmiany nazwy Gimnazjum Nr 15 w Gdańsku (druk 1180)

35)    zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 15 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych i Policealnych przy ul. Pilotów 7 w Gdańsku (druk 1181)

36)    ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk w roku szkolnym 2009/2010 (druk nr 1190)

37)    ustalenia granic obwodów szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk (druk nr 1156)

38)    ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie Miasta Gdańska (druk 1184)

39)    ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych na terenie Miasta Gdańska (druk 1185)

40)    zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk 1182)

41)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk (druk 1183)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter