agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w lipcu
30 czerwca 2009 roku

plany-zagospodarowaniaZachęcam do zapoznania się z projektami planów zagospodarowania przestrzennego konsultowanymi z mieszkańcami w lipcu. Każdy z Państwa może do poszczególnych projektów złożyć swoje wnioski i uwagi. Należy jedynie pamiętać, aby zostały zgłoszone zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.     część Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej
(uchwała XX/482/08 RMG z dn. 28.02..2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy wzdłuż terenów leśnych (obejmuje dawny ośrodek wojskowy); od południa – wzdłuż brzegu obejmując pas wód martwej Wisły (o szerokości ok. 15 m); od zachodu – wzdłuż terenu Stacji badawczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz wzdłuż ul. Ornitologów; od wschodu – obejmuje tereny usługowe i usługowo-mieszkaniowe położone na wschód od ul. Jodowej oraz wzdłuż ul. Iłowej.

2.     Wieniec, Komary w rejonie ul. Begoniowej i Trałowej
(uchwała nr XXVIII/774/08 RMG z dn. 25.09.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicą Turystyczną/Boguckiego  od północy – graniczy z Lasami Państwowymi.

3.     Dolne Miasto – Bastion Miś
(uchwała nr XXIX/808/08 RMG z dn. 30.10.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północnego-zachodu historycznymi zabudowaniami byłej fabryki karabinów i zabudowań poszpitalnych od północnego-wschodu zabudową na Bastionie Królik, od południowego- wschodu Opływem Motławy; od południowego-zachodu działka nr 269.

4.     Brętowo działki nr od 152/1 do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo
(uchwała XXVIII/772/08 RMG z dn. 25.09.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar pomiędzy ulicami Dolne Migowo i Potokową, na północny-zachód od wału dawnej kolei kokoszkowskiej.

w dniach od 2 lipca do  30 lipca  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
1. Dolne Miasto-Bastion Miś – 03.07.2009 r., godz. 17:00
2. Wieniec, Komary  w rejonie ul. Begoniowej i Trałowej – 06.07.2009 r., godz. 17:00
3.  część Wyspy Sobieszewskiej w rej. ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej – 06.07.2009 r., godz. 17:00
4. Brętowo działki od 152/1 do 152/6 obręb 37 w rejonie Potokowej i Dolne Migowo – 07.07.2009 r., godz. 17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2009 r.

Pisma należy kierować na adres : Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter