agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w maju
23 kwietnia 2009 roku

plany-zagospodarowaniaOGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Śródmieście – Stara Stocznia II
(uchwała nr IX/178/07 RMG z dn. 26.04.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy Stępkarską; od wschodu – kanałem portowym – rzeką Motławą; od południa – Kanałem Raduni; od zachodu – przedłużeniem ulicy Na Dylach.

2.    Olszynka rejon ulic Modrej i Łanowej
(uchwała nr XXVII/736/08 RMG z dn. 28.08.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Opływem Motławy; od wschodu – ulicą Modrą; od południa – fragmentami zabudowy znajdującej się po zachodniej stronie ulicy Modrej, linią kolejową prowadzącą do Portu Północnego i do rafinerii oraz zapleczem ulicy Gęsiej; od zachodu – ulicą Łanową.

3.    Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego
(uchwała nr XXI/561/08 RMG z dn. 27.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Wita Stwosza; od południa – ulicą Bażyńskiego; od zachodu – Halą Olivia i terenami niezagospodarowanymi; od północy – terenami zabudowy mieszkaniowej.

4.    Klukowo – Rębiechowo na północ od ulicy Telewizyjnej
(uchwała nr XXIV/699/08 RMG z dn. 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w Klukowie na północ od ulicy Telewizyjnej i po wschodniej stronie projektowanego przebiegu ulicy tzw. Nowej Spadochroniarzy

5.    Osowa rejon ulicy Balcerskiego
(uchwała nr XXII/593/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony ulicami Balcerskiego, Niedziałkowskiego, dojazdową i zabudową mieszkaniowo – usługową.

6.    Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej
(uchwała nr XX/482/08 RMG z dn. 28.02.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – terenami leśnymi; od wschodu – terenami usługowymi i usługowo mieszkaniowymi położonymi na wschód od ulicy Jodowej oraz wzdłuż ulicy Iłowej; od południa – brzegiem Martwej Wisły obejmując pas jej wód (o szerokości około 15 m); od zachodu – terenem Stacji Badawczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz ulicą Ornitologów.

w dniach od 4 maja do  1 czerwca  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

Śródmieście – Stara Stocznia II  –  06.05.2009 r., godz.  1700
Olszynka rejon ulic Modrej i Łanowej    –  06.05.2009 r., godz.    1700
Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego  –  11.05.2009 r. , godz.   1700
Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Tęczowej i Sobieszewskiej  –  12.05.2009 r. , godz.   1700
Klukowo – Rębiechowo na północ od ulicy Telewizyjnej  –  18.05.2009 r. , godz.   1700
Osowa rejon ulicy Balcerskiego  –  26.05.2009 r. , godz.   1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter