agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w kwietniu (m. in. ZASPA)
26 marca 2009 roku

zaspa-mpzp

Zachęcam do zapoznawania się z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w kwietniu. Każdy mieszkaniec Gdańska może do każdego planu zgłosić swoje wnioski i uwagi. W kwietniu konsultacjom podlegają następujące projekty planów:

1. Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej

2. rejon kąpieliska morskiego Stogi

3. Letnica – osiedle, część południowa

4. Zaspa rejon Alei Jana Pawła II  i Alei Rzeczypospolitej

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej
(uchwała nr XXI/564/08 RMG z dn. 27.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Tadeusza Rejtana; od wschodu – terenem linii kolejowej Gdańsk – Warszawa; od południa – zapleczem zabudowy ulicy Gościnnej; od zachodu – ulicą Raduńską.

2.    Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej
(uchwała nr VI/70/07 RMG z dn. 22.01.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona następnie uchwałą nr XVII/397/07 RMG z dn. 29.11.2007r.)
obejmujący obszar zlokalizowany pomiędzy Aleją Rzeczypospolitej, Aleją Jana Pawła II,  ulicą J. Meissnera oraz wielorodzinną zabudową osiedla Przymorze.

3.    rejon kąpieliska morskiego Stogi
(uchwała nr VI/144/07 RMG z dn. 29.03.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – wydzieleniem geodezyjnym brzegu morskiego; od wschodu – duktem leśnym prowadzącym z plaży w kierunku południowo zachodnim; od południa – granicą terenu wiązki rurociągów; od zachodu – granicami kompleksu leśnego i zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Nowotnej.

4.    Letnica – osiedle, część południowa
(uchwała nr XXVIII/770/08 RMG z dn. 25.09.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar istniejącego osiedla mieszkaniowego położonego na południe od składowiska popiołów między ulica Uczniowską, a ulicą Marynarki Polskiej oraz część obszarów niezagospodarowanych na północnych obrzeżach tego osiedla.

w dniach od 1 kwietnia do  30 kwietnia  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha  i ulicy Gościnnej    07.04.2009 r.    godz. 17.00
2. rejon kąpieliska morskiego Stogi    14.04.2009 r.    godz.  17.00
3. Letnica – osiedle, część południowa  14.04.2009 r.    godz.  17.00
4. Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej    20.04.2009 r.    godz.  17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter