agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konkursy z okazji Światowego Dnia Książki
26 marca 2009 roku

swiatowy-dzien-ksiazkiZapraszam uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursach – plastycznym i poetyckim – z okazji Światowego Dnia Książki.

Celem konkursów jest popularyzacja czytelnictwa, umocnienie pozycji książki we współczesnym świecie, ukazanie ciekawych form spędzania czasu wolnego.

Konkursy objęte są patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza

I. KONKURS POETYCKI – UROK GDAŃSKICH ULICZEK
Współorganizatorami konkursu są szkoły:
•      Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza, Gimnazjum nr 7 im. Zasłużonych Ludzi Morza)  w Gdańsku,
•      Gimnazjum nr 2 w Gdańsku.

II. KONKURS PLASTYCZNY – MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI
Współorganizatorami konkursu są szkoły:
•    Szkoła Podstawowa Nr 57 im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku,
•    Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku.

KONKURS POETYCKI – UROK GDAŃSKICH ULICZEK
REGULAMIN

Cele konkursu:

– popularyzowanie wiedzy o Gdańsku,
– zwiększenie zainteresowania uczniów historią związaną z miejscem zamieszkania,
– doskonalenie umiejętności wypowiedzi twórczych,
– kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.
I. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych.
II. Warunki udziału w konkursie
1.    Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 utwór.
2.     Szkoła może dostarczyć dowolną ilość utworów poetyckich.
3.    Utwór poetycki należy napisać na komputerze (czcionka Times New Roman, wielkość 12) – nie może przekraczać 1 strony formatu A4.
4.    Wiersze napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani publikowane.
5.    Każdą pracę należy oznaczyć na odwrocie godłem autora. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
6.    Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich  na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
7.    Do dużej koperty należy włożyć oznaczony godłem / godłami wiersz / wiersze oraz drugą mniejszą zaklejoną kopertę, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora /autorów: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.
8.    Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

III. Jury
Ocenie jury powołanego przez Radę Miasta Gdańska będzie podlegać:
•    oryginalność ujęcia tematu,
•    jakość literacka dostarczonych prac.

IV. Miejsce i termin nadsyłania prac
1.    Prace konkursowe należy  nadesłać lub dostarczyć do siedziby Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie1, 80-853 Gdańsk,  pokój 121.
2.    Termin nadsyłania prac upływa dnia 9 kwietnia 2009 r. – decyduje data wpływu.

V. Nagrody i wyróżnienia
1.    Fundatorem nagród jest Rada Miasta Gdańska.
2.    W konkursie zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
3.    Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4.    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
5.    Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie, faxem i drogą elektroniczną.

VI. Postanowienia końcowe
1.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2.    Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowił podstawę do dyskwalifikacji pracy.
3.    Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 21 kwietnia 2009r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska – Nawy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie1.

KONKURS PLASTYCZNY – MÓJ ULUBIONY BOHATER LITERACKI
REGULAMIN

Cele konkursu:
– doskonalenie umiejętności wypowiedzi twórczych,
– kształcenie umiejętności wyrażania myśli plastycznej.
I. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych.
Kategorie wiekowe: klasy 1 – 3,
klasy 4 – 6
II. Warunki udziału w konkursie
1.    Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć 1 pracę plastyczną.
2.     Szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac plastycznych.
3.    Technika dowolna (z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych).
4.    Forma płaska.
5.    Format prac – maksymalnie A-2.
6.    Prace wykonujemy wyłącznie indywidualnie.
7.    Opis pracy na odwrocie pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy, dokładny adres, nr tel., fax, e-mail szkoły, imię nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę.
8.    Prace plastyczne wykonane przez uczniów muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane ani publikowane.
9.    Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
III.  Jury
Ocenie jury powołanego przez Pałac Młodzieży w Gdańsku będzie podlegać:
•    oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
•    jakość plastyczna dostarczonych prac,
•    związek tematu z treścią pracy.

IV. Miejsce i termin nadsyłania prac
1.    Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć do Pałacu Młodzieży  w Gdańsku, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk – sekretariat.
2.    Termin nadsyłania prac upływa dnia 9 kwietnia 2009 r. – decyduje data wpływu.
V. Nagrody i wyróżnienia
1.    Fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Gdańsku.
2.    W konkursie zostaną przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii.
3.    Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4.    Decyzje podjęte przez jury są ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje odwołanie.
5.    Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie, faxem i drogą elektroniczną.
V. Postanowienia końcowe
1.    Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
2.    Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowił podstawę do dyskwalifikacji pracy.
3.    Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 21 kwietnia 2009r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska – Nawy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie1.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter