agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Styczniowa sesja Rady Miasta Gdańska
22 stycznia 2009 roku

rada_miastaXXXII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w dniu 29 stycznia 2009 r.  (czwartek) o godz. 9.00  (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30) w sali obrad  (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1.          Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.      Oświadczenia Klubów Radnych

4.      Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Gdańska (druk 943)

5.      Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Gdańska (druk 942)

6.      Uchwały w sprawie:
1)              zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2009 rok (druk 962)
2)              zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy kartą płatniczą (druk 944)
3)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SIEDLCE II rejon ulic Malczewskiego, gen. Stefana Grota – Roweckiego i Bystrzyckiej w mieście Gdańsku (druk 917)
4)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk 926)
5)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża część południowa w mieście Gdańsku (druk 945)
6)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulic T. Kościuszki, Bolesława Chrobrego i alei Legionów w mieście Gdańsku (druk 946)
7)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe – rejon ulic Marcowej i Wiosennej w mieście Gdańsku (druk 947)
8)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulicy tzw. Nowej Łódzkiej w mieście Gdańsku (druk 948)
9)              uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza i Bażyńskiego w mieście Gdańsku (druk 949)
10)          o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Błonia, rejon ul. Prostej w mieście Gdańsku (druk 950)
11)          o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Żaków w mieście Gdańsku (druk 951)
12)         w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/696/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku (druk 957)
13)         nadania nowej nazwy ulicy (druk 953)
14)         nadania nowej nazwy ulicy (druk 954)
15)         wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (druk 941)
16)         zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe oraz zmieniająca uchwałę Nr XXX/844/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 965)
17)         ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz do remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały jak również do montażu wodomierzy w lokalach gminnych – dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2009 rok (druk 956)
18)         zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy przemysłowej Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku – Kokoszkach wraz z terenami przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM” Spółka z o.o. w Gdańsku (druk 961)
19)         zmieniająca uchwałę Nr XI/233/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków Zgromadzenia (druk 955)
20)         zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot i Miastem Hel w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie gminnego transportu zbiorowego drogą wodną (druk 964)
21)         uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej (druk 963)
22)         zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu  Młodzieżowemu Ośrodkowi Readaptacji  Społecznej  w Gdańsku, ul. Leczkowa 1a – placówce socjalizacyjnej (druk 938)
23)         zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Dom przy Sercu” w Gdańsku, ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 4/2 (druk 960)
24)         udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku  do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk 959)
25)         określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku (druk 958)
26)         przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2009 rok w mieście Gdańsku (druk 952)
27)         wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Gdańsk (druk 940)
28)         uchwalenia  Statutu jednostki pomocniczej –  Osiedla Nowy Port (druk 939)

7.      Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8.      Wnioski, oświadczenia osobiste.

9.      Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter