agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w lutym
21 stycznia 2009 roku

plany_zagospZapraszam do zapoznania się z kolejnymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w lutym.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Piecki Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego
(uchwała nr XIV/339/07 RMG z dn. 25.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Piecewską, włączoną w obszar planu; od zaodu – ulicą Jaśkowa Dolina i ulicą Rakoczego; od południa i wschodu – terenem projektowanej trasy komunikacyjnej tzw. Nowej Politechnicznej wraz z tą trasą włączoną w obszar planu.

2.    Łostowice Centrum
(uchwała nr VII/114/07 RMG z dn. 26.02.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
Przedmiotem wyłożenia jest fragment projektu planu objęty zmianą wprowadzoną po I wyłożeniu. Zmiana obejmuje teren oznaczony symbolem 004-M/U31 położony w rejonie ulic Niepołomickiej i Wielkopolskiej.

3.    Osowa rejon ulicy Homera
(uchwała nr XV/362/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony Obwodnicą Trójmiasta oraz ulicami: Homera, Wodnika, Galaktyczną i Horacego.

w dniach od 2 lutego  do  2 marca  2009 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Piecki Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego    17.02.2009 r.    godz. 1700
2. Łostowice Centrum    18.02.2009 r.    godz. 1700
3. Osowa rejon ulicy Homera    24.02.2009 r.    godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2009 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk lub na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter