agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w grudniu
27 listopada 2008 roku

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego
(uchwała nr XIV/339/07 RMG z dn. 25.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Piecewską, włączoną w obszar planu; od zachodu – ulicą Jaśkowa Dolina i ulicą Rakoczego; od południa i wschodu – terenem projektowanej trasy komunikacyjnej tzw. Nowej Politechnicznej wraz z tą trasą włączoną w obszar planu.

2. Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
(uchwała nr XXI/560/08 RMG z dn. 27.03.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kaprów; od południa – ulicą Derdowskiego; od zachodu – ulicą Husa; od wschodu – ulicą Grunwaldzką.

3. Jelitkowo rejon ulicy Nadmorskiej
(uchwała nr XXII/594/08 RMG z dn. 28.04.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Nadmorską, od zachodu – projektowaną ulicą dojazdową; od południa – terenami zieleni nieurządzonej; od wschodu – terenami zabudowy wielorodzinnej.

4. Maćkowy IV
(uchwała nr VI/71/07 RMG z dn. 18.01.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu objęte zmianami wprowadzonymi po pierwszym wyłożeniu:
1. fragment o powierzchni 12,19 ha położony na północ od zbiornika retencyjnego „Kolorowy” pomiędzy ulicami Niepołomicką, Srebrną i Kolorową,
2. fragment o powierzchni 8,05 ha położony na południe od ulicy Kampinoskiej, w rejonie budowanego osiedla domów szeregowych,
3. fragment o powierzchni 8,46 ha położony na południe od ulicy Kampinoskiej, w rejonie zbiorników wyrównawczych wody pitnej
4. fragment o powierzchni 4,77 ha położony na północ od ul. Starogardzkiej, na wysokości mleczarni „Maćkowy”,
5. fragment o powierzchni 4,65 ha położony pomiędzy ulicą Feliksa Muzyka i ul. Przemian

5. Ujeścisko rejon ulicy Nieborowskiej
(uchwała nr XX/487/08 RMG z dn. 28.02.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Nieborowską; od wschodu – ulicą Wawelską; od zachodu – ulicą Królowej Bony; od południa – zabudową mieszkaniową osiedla „Pogodne”.

6. Osowa rejon ulicy Homera
(uchwała nr XV/362/07 RMG z dn. 25.10.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony Obwodnicą Trójmiasta oraz ulicami: Homera, Wodnika, Galaktyczną i Horacego.

w dniach od 01.12.2008 do 31.12.2008 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa – 01.12.2008, godz. 17.00
Jelitkowo rejon ulicy Nadmorskiej – 01.12.2008, godz. 17.00
Osowa rejon ulicy Homera – 08.12.2008, godz. 17.00
Piecki – Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego – 15.12.2008, godz. 17.00
Ujeścisko rejon ulicy Nieborowskiej – 16.12.2008, godz. 17.00
Maćkowy IV – 16.12.2008, godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2009.

Pisma należy kierować na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter