agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

25.09.2008 – Sesja Rady Miasta Gdańska
22 września 2008 roku

Obrady XXVIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 września 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1.  Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    Zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2008 rok (druk 834)
2)    Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania (druk 835)
3)    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska w 2008 roku (druk 817)
4)    Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gdańsk (druk 838)
5)    Przyjęcia Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (druk 829)
6)    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – rejon ul. Kępnej w mieście Gdańsku (druk 813)
7)    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon mostu Sucharskiego w mieście Gdańsku (druk 814)
8)    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo – Matemblewskie Wzgórze w mieście Gdańsku (druk 815)
9)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Letnica – osiedle w mieście Gdańsku (druk 830)
10)    O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – osiedle, część północna w mieście Gdańsku (druk 831)
11)    O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica – osiedle, część południowa w mieście Gdańsku (druk 832)
12)    O przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulicy Chełmińskiej w mieście Gdańsku (druk 809)
13)    O przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo, działki nr od 152/1  do 152/6 obręb 37 w rejonie ulic Potokowej i Dolne Migowo w mieście Gdańsku (druk 811)
14)    O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulic Żabi Kruk w mieście Gdańsku (druk 812)
15)    O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Trałowej w mieście Gdańsku (druk 820)
16)    O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku (druk 833)
17)    Ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (druk 816)
18)    Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 821)
19)    Wzniesienia pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (druk 810)
20)    Wyrażenia zgody firmie Transport Company na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 825)
21)    Wyrażenia zgody firmie „Pasanil” Sp. z o.o. na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 826)
22)    Wyrażenia zgody Ośrodkowi Szkolenia Piłkarskiego „Lechia” na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 827)
23)    Wyrażenia zgody Oddziałowi Terenowemu Telewizji Polskiej S.A.  w Gdańsku na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 828)
24)    Wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (druk 818)
25)    Wyrażenia intencji utworzenia spółki handlowej z podmiotem wyłonionym w ramach konkursu na wybór Inwestora do zagospodarowania rejonu Targu Siennego, Targu Rakowego i rejonu ul. Ks. F. Rogaczewskiego i ul. 3 Maja w Gdańsku i objęcia udziałów w jej kapitale zakładowym (druk 819)
26)    Wyrażenia woli odstąpienia od obowiązku zastosowania Uchwały Nr XXII/600/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata w odniesieniu do planowanych inwestycji parkingów podziemnych w Śródmieściu Gdańska (druk 822)
27)    Wyrażenia zgody na udzielenie dla Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku – Wrzeszczu, przy ul. Grunwaldzkiej 16 (druk 802)
28)    Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku (druk 824)
29)    Zmiany Uchwały Nr VIII/162/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gdańska (druk 823)
30)    Zatwierdzenia projektu o nazwie „Nowa jakość kształcenia w zawodzie technik informatyk”, współfinansowanego w ramach poddziałania 9.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 836)
31)    Zatwierdzenia projektu o nazwie „E – learning – nowa jakość kształcenia”, współfinansowanego w ramach poddziałania 9.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (druk 837)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

  1. Tracen napisał/a:

    Thanks for sharing. Aalyws good to find a real expert.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter