agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane we wrześniu
28 sierpnia 2014 roku

We wrześniu do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące następujących obszarów:

Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej oraz rejon ulicy Opackiej

Pomorska Kolej Metropolitalna – odcinki: Strzyża i Brętowo północ, Brętowo południe, Wrzeszcz, VII Dwór i Strzyża, Staw Wróbla, Kiełpinek Wschód, Kiełpinek Zachód, Klukowo

Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej

Matemblewo – część centralna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1.    Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej
(uchwała Nr XXXVI/778/13 RMG z dnia 28.03.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony na Niedźwiedniku w rejonie ulic Słowackiego, Podkarpackiej i Góralskiej, na zachód od planowanego przystanku tzw. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

2.    Matemblewo – część centralna
(uchwała Nr XLII/971/13 RMG z dnia 26.09.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący  obszar  ograniczony:  od  południa –  ulicą  Matemblewską;  od północy –  ulicą Waldorffa (której odcinek wchodzi w obszar planu); od wschodu –  ulicą Potokową  i  dawnym  wyrobiskiem  żwiru;  od  zachodu – zabudową  mieszkaniową i usługową .

3.    Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej
(uchwała Nr XLIX/1081/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kościerską; od wschodu – ulicą Bytowską; od południa – granicą działki nr 78 obr. 10; od zachodu – granicą działki nr 77 obr. 10.

4.    Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej
(uchwała Nr XLI/900/13 RMG z dnia 29.08.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ciągiem pieszym łączącym ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką; od wschodu – Aleją Grunwaldzką; od południa – ulicą Opacką; od zachodu – terenem TVP Gdańsk.

5.    PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ
(uchwała Nr XLIX/1093/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
położony w granicach jednostek pomocniczych Brętowo, Strzyża, Wrzeszcz Górny, VI Dwór, obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu ulicy Hubala do rejonu wiaduktu trasy PKM nad ulicą Rakoczego.

6.    PKM – odcinek Brętowo południe
(uchwała Nr XLIX/1094/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
położony w granicach jednostki pomocniczej Brętowo, obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu ulicy Dolne Migowo, do rejonu przejścia pod linią kolejową na przedłużeniu ulicy Wołkowyskiej.

7.    PKM – odcinek Wrzeszcz
(uchwała Nr XLIX/1091/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący fragment układu torowego PKP z linią magistralną i linią SKM, na odcinku od alei Żołnierzy Wyklętych do granicy z dzielnicą Gdańsk – Oliwa oraz odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej do rejonu alei Grunwaldzkiej.

8.    PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża
(uchwała Nr XLIX/1092/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący odcinek dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej, od rejonu alei Grunwaldzkiej do granicy osiedla VII Dwór z lasem w granicach TPK oraz teren projektowanego przystanku PKM Gdańsk – Strzyża.

9.    PKM – odcinek Staw Wróbla
(uchwała Nr XLIX/1095/14 RNG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu ulicy Wołkowyskiej do rejonu nowoprojektowanego wiaduktu trasy PKM zlokalizowanego na zachód od Stawu Wróbla oraz teren projektowanego przystanku PKM Gdańsk Jasień wraz z towarzyszącym mu węzłem integracyjnym

10.    PKM – odcinek Kiełpinek Wschód
(uchwała Nr XLIX/1096/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu nowoprojektowanego wiaduktu trasy PKM zlokalizowanego na zachód od Stawu Wróbla do rejonu ulicy Tanecznej.

11.    PKM – odcinek Kiełpinek Zachód
(uchwała Nr XLIX/1097/14 RMR z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący nasyp i wykop dawnej linii tzw. kolei kokoszkowskiej na odcinku od rejonu ulicy Tanecznej do Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta oraz tereny projektowanego przystanku PKM Gdańsk Kiełpinek.

12.    PKM – odcinek Klukowo
(uchwała Nr XLIX/1099/14 RMG z dnia 27.02.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący tereny położone w rejonie ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do granicy miasta z gminą Żukowo

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu    dzień    godzina
Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej    17.09.2014 r.    1700
Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej    22.09.2014 r.    1700
PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ    24.09.2014 r.    1700
PKM – odcinek Brętowo południe
PKM – odcinek Wrzeszcz
PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża
PKM – odcinek Staw Wróbla
PKM – odcinek Kiełpinek Wschód
PKM – odcinek Kiełpinek Zachód
PKM – odcinek Klukowo
Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego
i Podkarpackiej    25.09.2014 r.    1700
Matemblewo – część centralna    29.09.2014 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2014 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter