agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje projektów planów zagospodarowania w marcu
27 lutego 2014 roku

W marcu do publicznego wglądu wyłożone zostaną projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące następujących obszarów:

1. Wrzeszcz Dolny – browar II przy ul. Kilińskiego

2. Matemblewo – rejon ulicy Matemblewskiej i Giedroycia

3. Górki Zachodnie – rejon ulicy Łowickiej

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Wrzeszcz Dolny – browar II przy ul. Kilińskiego (uchwała Nr XXXVIII/830/13 RMG z dnia 23.05.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) – obejmujący obszar położony w dzielnicy Wrzeszcz Dolny po wschodniej stronie ul. Kilińskiego i obejmujący centralną część założenia dawnego wrzeszczańskiego browaru.

2. Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i Giedroycia (uchwała Nr XLVII/1300/10 RMG z dnia 25.03.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) – obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Matemblewską; od południa – terenami należącymi do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od wschodu i zachodu – zabudową mieszkaniową.

3. Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej (uchwała Nr XXXVII/798/13 RMG z dnia 22.04.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) – obejmujący obszar położony we wschodniej części dzielnicy Stogi, na zakończeniu ulicy Łowickiej po jej północnej stronie.
Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i Giedroycia

06.03.2014 r.

1700

Wrzeszcz Dolny – browar II przy ul. Kilińskiego

10.03.2014 r.

1700

Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej

25.03.2014 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter