agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje projektów planów zagospodarowania w lipcu
25 czerwca 2013 roku

plany-zagospodarowaniaW lipcu Prezydent Miasta Gdańska poddaje pod konsultacje społeczne dwa plany zagospodarowania przestrzennego:

1.     Łostowice – trzcinowisko obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ul. Wielkopolską i Ofiar Grudnia 79; od północy – rezerwą terenową  projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej; od zachodu i południa – fragmentem granicy gminy miasta Gdańsk z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański.

 2.     Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej obejmujący obszar pomiędzy ulicami: Radiową, Nową Spadochroniarzy, Telewizyjną i bocznicą kolejową.

3.     Rejon ulicy Polanki –Zachód III obejmujący obszar ograniczony: od północy usługami zdrowia przy ul. Polanki 121,od wschodu – ul. Polanki, od południa – usługami zdrowia przy ul. Polanki 117, od zachodu – granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

4.     Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego obejmujący obszar ograniczony: od północy ul. Dolne Migowo, od północnego-wschodu ul. Rakoczego, od wschodu i zachodu wzgórzami morenowymi, na odcinku północno-zachodnim osiedlem Nowiec, zaś od południa nasypem Pomorskiej kolei Metropolitalnej.

5.     Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego obejmujący obszar ograniczony: od północy wzdłuż ul. Krasickiego, od wschodu wzdłuż terenu szkoły, od południa wzdłuż ul. I. Gałczyńskiego, od zachodu wzdłuż ul. Gdańskiej.

6.     Klukowo rejon ulicy Azymutalnej obejmujący obszar po obu stronach ulicy Azymutalnej, na zachód od ul. Spadochroniarzy.

7.     Kokoszki na południe od ul. Kartuskiej – przy lesie II obejmujący obszar ograniczony: od północy  ul. Kartuską, od wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od zachodu – lasem, od południa – przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej.

Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat procedury wyłożenia planów.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 3 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1.     Łostowice – trzcinowisko

(uchwała nr XVI/241/11 RMG z dnia 25.08.2011, zmieniona uchwałą Nr XXIV/485/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ul. Wielkopolską i Ofiar Grudnia 79; od północy – rezerwą terenową  projektowanej ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej; od zachodu i południa – fragmentem granicy gminy miasta Gdańsk z gminami Kolbudy i Pruszcz Gdański.

 2.     Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej

(uchwała Nr XXXI/641/12 RMG z dnia 25.10.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar pomiędzy ulicami: Radiową, Nową Spadochroniarzy, Telewizyjną i bocznicą kolejową.

3.     Rejon ulicy Polanki –Zachód III

(uchwała Nr XXVIII/544/12 RMG z dnia 28.06.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy usługami zdrowia przy ul. Polanki 121,od wschodu – ul. Polanki, od południa – usługami zdrowia przy ul. Polanki 117, od zachodu – granicą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

4.     Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego

(uchwała Nr XXVII/529/12 RMG z dnia 31.05.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy ul. Dolne Migowo, od północnego-wschodu ul. Rakoczego, od wschodu i zachodu wzgórzami morenowymi, na odcinku północno-zachodnim osiedlem Nowiec, zaś od południa nasypem Pomorskiej kolei Metropolitalnej.

5.     Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

(uchwała Nr LII/1475/10 RMG z dnia 30.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy wzdłuż ul. Krasickiego, od wschodu wzdłuż terenu szkoły, od południa wzdłuż ul. I. Gałczyńskiego, od zachodu wzdłuż ul. Gdańskiej.

6.     Klukowo rejon ulicy Azymutalnej

(uchwała Nr XVI/244/11  RMG z dnia 25.08.2011zmieniona uchwałą nr XXIX/585/12 RMG z dnia 30.08.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar po obu stronach ulicy Azymutalnej, na zachód od ul. Spadochroniarzy.

7.     Kokoszki na południe od ul. Kartuskiej – przy lesie II

(uchwała Nr XXVIII/543/12 RMG z dnia 28.06.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy  ul. Kartuską, od wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej, od zachodu – lasem, od południa – przebiegiem projektowanej ulicy lokalnej.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Łostowice – trzcinowisko

15.07.2013 r.

1700

Klukowo-Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej

16.07.2013 r.

1700

Rejon ul. Polanki – Zachód III

17.07.2013 r.

1700

Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego      18.07.2013

1700

Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

22.07.2013

1700

Klukowo rejon ul. Azymutalnej

24.07.2013

1700

Kokoszki na południe od ulicy Kartuskiej – przy lesie II

31.07.2013

1700

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter