agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wyłożenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwietniu
21 marca 2013 roku

plany-zagospodarowaniaW kwietniu Prezydent Miasta Gdańska poddaje pod konsultacje społeczne dwa plany zagospodarowania przestrzennego:

  1. Brzeźno – fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej obejmujący obszar o powierzchni ok. 90 m2 położony w Brzeźnie przy skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Wczasy.
  2. Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce obejmujący obszar o powierzchni ok. 6,28 ha położony w centralnej części Wyspy Stogi na północny – wschód od ulicy Kaczeńce.

Poniżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat procedury wyłożenia planów.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 2 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

  1. Brzeźno – fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej (uchwała Nr XXX/612/12 RMG z dnia 27.09.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 90 m2 położony w Brzeźnie przy skrzyżowaniu ulic Dworskiej i Wczasy.
  2. Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce (uchwała Nr XXVIII/545/12 RMG z dnia 28.06.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o powierzchni ok. 6,28 ha położony w centralnej części Wyspy Stogi na północny – wschód od ulicy Kaczeńce.

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Brzeźno – fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej

15.04.2013 r.

1700

Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce

16.04.2013 r.

1700

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2013 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter