agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

XXXV Sesja Rady Miasta Gdańska (28 lutego)
27 lutego 2013 roku

rada_miastaNajbliższa sesja Rady Miasta Gdańska, w dniu 28 lutego 2013 roku, planowana jest z przedstawionym poniżej porządkiem obrad. Ze spraw najbardziej emocjonujących w planie są uchwały dotyczące opłaty śmieciowej oraz przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ul. Michonia oraz związane z tym konsultacje społeczne (budowa nowego kościoła).

 

Planowany porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1. Sprawy regulaminowe – otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

– Komisje Rady Miasta Gdańska,

– Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 807);

2) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 808);

3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 813);

4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki  Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku  (druk 788);

5) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku (druk 766);

6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku (druk 789);

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku (druk 790);

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku (druk 803);

9) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/530/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek rejon ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku (druk 802);

10) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 801);

11)  w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada -Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 814);

12) w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2013 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR (druk 804);

13) w sprawie uchwalenia „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (druk 791);

14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i za parkowanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 810);

15) w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku (druk 806)

16)  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 816);

17) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 817);

18) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 818);

19) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 819);

20) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 820)

21) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 821);

22) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 822);

23) w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholowych na terenie miasta Gdańska (druk 809);

24) w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 811);

25) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 roku (druk 805)

26) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu „TU i TERAZ” – udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 812);

27) w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (druk 815);

28) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku (druk 792);

29)  w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 793);

30) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 794);

31)  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 795);

32) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 796);

33) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 797);

34) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 798);

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter