agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w marcu
27 lutego 2013 roku

plany-zagospodarowaniaW marcu konsultowanych będzie pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam do zapoznania się z nimi i przypominam, że każdy może zgłosić do nich swoje uwagi. Tym razem Prezydent Miasta Gdańska przedstawia następujące plany:

1.    Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej
(uchwała Nr XXIX/581/12 RMG z dnia 30.08.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – linią istniejącego ścisłego zainwestowania terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Żuławskiej; od północy – terenem pracowniczych ogrodów działkowych; od wschodu – rowem melioracyjnym; od południa – północną granicą opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański.

2.    Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej
(uchwała Nr XXV/507/12 RMG z dnia 23.04.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu
obejmujący obszar ograniczony: od południa – odcinkiem ulicy Kochanowskiego; od północy – odcinkiem ulicy Uczniowskiej; od zachodu – odcinkiem ulicy Kochanowskiego i terenem ogrodów działkowych; od wschodu – torowiskiem kolejowym.

3.    Jelitkowo rejon pętli tramwajowej
(uchwała Nr XXXIV/484/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o  przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Jelitkowską oraz granicą zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Bursztynowej i Błękitnej i granicą parkingu przy ulicy Błękitnej; od zachodu – ulicą Bursztynową; od południa – granicą pasa drogowego projektowanej Drogi Zielonej; od wschodu – ulicą Pomorską.

4.    Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej
(uchwała Nr XII/272/07 RMG z dnia 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – aleją Rzeczypospolitej; od zachodu – ulicą Szczecińską; od północy – ulicą Kołobrzeską; od południa – ogródkami działkowymi „Przymorze”.

5.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka
(uchwała Nr XXIV/478/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony ulicami Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka oraz działką Gimnazjum nr 11.

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 1 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej (uchwała Nr XXIX/581/12 RMG z dnia 30.08.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – linią istniejącego ścisłego zainwestowania terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Żuławskiej; od północy – terenem pracowniczych ogrodów działkowych; od wschodu – rowem melioracyjnym; od południa – północną granicą opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański.

2. Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej (uchwała Nr XXV/507/12 RMG z dnia 23.04.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu

obejmujący obszar ograniczony: od południa – odcinkiem ulicy Kochanowskiego; od północy – odcinkiem ulicy Uczniowskiej; od zachodu – odcinkiem ulicy Kochanowskiego i terenem ogrodów działkowych; od wschodu – torowiskiem kolejowym.

3. Jelitkowo rejon pętli tramwajowej (uchwała Nr XXXIV/484/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o  przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Jelitkowską oraz granicą zabudowy jednorodzinnej przy ulicach Bursztynowej i Błękitnej i granicą parkingu przy ulicy Błękitnej; od zachodu – ulicą Bursztynową; od południa – granicą pasa drogowego projektowanej Drogi Zielonej; od wschodu – ulicą Pomorską.

4. Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej (uchwała Nr XII/272/07 RMG z dnia 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – aleją Rzeczypospolitej; od zachodu – ulicą Szczecińską; od północy – ulicą Kołobrzeską; od południa – ogródkami działkowymi „Przymorze”.

5. Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka (uchwała Nr XXIV/478/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony ulicami Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka oraz działką Gimnazjum nr 11.

 

Projekt planu miejscowego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w następującym terminie:

projekt planu

dzień

godzina

Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej

11.03.2013 r.

1700

Oliwa Dolna rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej

18.03.2013 r.

1700

Jelitkowo rejon pętli tramwajowej

19.03.2013 r.

1700

Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka

21.03.2013 r.

1700

Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej

26.03.2013 r.

1700

 w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter