agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Listopadowa sesja Rady Miasta Gdańska
26 listopada 2012 roku

Obrady listopadowej XXXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 29 listopada 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00, w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, planowane są z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe – otwarcie sesji

2. Komunikaty:

– Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

– Komisje Rady Miasta Gdańska,

– Prezydent Miasta Gdańska:

„Podsumowanie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012” – ref. Andrzej Bojanowski Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

„Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu urbanistyczno– architektonicznego zwodzonej kładki pieszej z Grodziska na Ołowiankę przez rzekę Motławę” – ref. Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 727)

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 728)

3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku (druk 650);

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera  w mieście Gdańsku (druk 702);

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 708);

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 701);

7)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Bieszkowicka) (druk 705);

8)    w sprawie nadania nazwy ulicy (gen. Elżbiety Zawackiej) (druk 706);

9)    w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 700);

10)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (druk 707);

11)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2012 (druk 716);

12)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2012 (druk 717);

13)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2012 (druk 718);

14)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2012 (druk 719);

15)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2012 (druk 720);

16)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2012 (druk 721);

17)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2012 (druk 722);

18)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2012 (druk 723);

19)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” za rok 2012 (druk 724);

20)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2012 (druk 725);

21)  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2012 (druk 726);

22)  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 704) + autopoprawka;

23)  w sprawie podziału obszaru Gminy Miasta Gdańsk na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk 730);

24)  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 731);

25)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 732);

26)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 733);

27)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 734);

28)  w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (druk 735);

29)  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 736);

30)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk 737);

31)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 711);

32)  w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno-Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 712);

33)  w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu im. Karola Olgierda Borchardta placówce interwencyjnej (druk 713);

34)  w sprawie nadania statutu Gdańskim Domom Dla Dzieci – jednostce budżetowej (druk 714);

35)  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu domowi pomocy społecznej o zasięgu gminnym w Gdańsku (druk 715);

36)  w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok” (druk 684);

37) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2013 (druk 692) + autopoprawka;

38) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2017 (druk 693) + autopoprawka;

39) w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (druk 695) + autopoprawka;

40) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/433/12 Rady Miasta Gdańska z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku (druk 729);

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter