agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w listopadzie
24 października 2012 roku

W listopadzie konsultowane będą cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam do zapoznania się z nimi i przypominam, że każdy może zgłosić do nich swoje uwagi. Tym razem Prezydent Miasta Gdańska przedstawia następujące plany:

1.    Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej – obejmujący obszar ograniczony: ul. Jelitkowską, zabudową przy ul. Bursztynowej, ogrodami działkowymi, terenem zbiornika retencyjnego „Orłowska” oraz drogą dojazdową do zbiornika retencyjnego i ogrodami działkowymi „Oaza”.

2.    Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego – obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą I. Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą I. Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską .

3.    Stogi Portowe – torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego – obejmujący obszar o powierzchni ok. 4,3 ha położony we wschodniej części Wyspy Stogi.

4.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka – obejmujący obszar ograniczony ulicami: Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka oraz działką Gimnazjum nr 11.
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30 października 2012 r. do 28 listopada 2012 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1.    Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej
(uchwała Nr XXIV/483/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: ul. Jelitkowską, zabudową przy ul. Bursztynowej, ogrodami działkowymi, terenem zbiornika retencyjnego „Orłowska” oraz drogą dojazdową do zbiornika retencyjnego i ogrodami działkowymi „Oaza”.

2.    Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego
(uchwała Nr LII/1475/10 RMG z dnia 30.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą I. Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą I. Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską .

3.    Stogi Portowe – torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego
(uchwała Nr XXIV/477/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar o powierzchni ok. 4,3 ha położony we wschodniej części Wyspy Stogi.

4.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka
(uchwała Nr XXIV/478/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony ulicami: Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka oraz działką Gimnazjum nr 11.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu    dzień    godzina
Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck – Polonusa, Tamka    05.11.2012 r.    1700
Stogi Portowe – torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego    08.11.2012 r.    1700
Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej    14.11.2012 r.    1700
Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego    27.11.2012 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2012 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter