agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w październiku
25 września 2012 roku

W październiku konsultowane będą cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam do zapoznania się z nimi i przypominam, że każdy może zgłosić do nich swoje uwagi. Tym razem Prezydent Miasta Gdańska przedstawia następujące plany:

1.    Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego obejmujący obszar pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca.
2.    Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu al. Jana Pawła II obejmujący obszar ograniczony: od północy – wodami Zatoki Gdańskiej; od wschodu – ciągiem pieszym na przedłużeniu alei Jana Pawła II; od południa – projektowaną „Drogą Zieloną”; od zachodu – ulicą Piastowską i osiedlem Pomeranka.
3.    Velodrom na Zaspie pomiędzy al. Jana Pawła II i al. Hallera obejmujący obszar zlokalizowany pomiędzy aleją Jana Pawła II, aleją gen. Józefa Hallera oraz ulicą Czarny Dwór. Od zachodu, południowego zachodu i południa graniczący z terenem Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha Adalberta oraz ogródkami działkowymi.
4.    Piecki Diabełkowo rejon ulic Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej obejmujący obszar położony między ul. Wileńską, a obszarem leśnym, ograniczony od zachodu terenami zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Czubińskiego, ul. Raciborskiego i ul. Migowskiej, a od wschodu terenami zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 października 2012 r. do 29 października 2012 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1.    Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego
(uchwała Nr LII/1478/10 RMG z dnia 302.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar pomiędzy ulicami Karpacką, Czyżewskiego i Gdańca.

2.    Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu al. Jana Pawła II
(uchwała Nr L/1720/06 RMG z dnia 27.04.2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/1333/05 RMG z dnia 30.06.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – wodami Zatoki Gdańskiej; od wschodu – ciągiem pieszym na przedłużeniu alei Jana Pawła II; od południa – projektowaną „Drogą Zieloną”; od zachodu – ulicą Piastowską i osiedlem Pomeranka .

3.    Velodrom na Zaspie pomiędzy al. Jana Pawła II i al. Hallera
(uchwała Nr LIII/1508/10 RMG z dnia 28.10.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar zlokalizowany pomiędzy aleją Jana Pawła II, aleją gen. Józefa Hallera oraz ulicą Czarny Dwór. Od zachodu, południowego zachodu i południa graniczący z terenem Szpitala Specjalistycznego im. Św. Wojciecha Adalberta oraz ogródkami działkowymi.

4.    Piecki Diabełkowo rejon ulic Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej
(uchwała Nr IX/103/11 RMG z dnia 31.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony między ul. Wileńską, a obszarem leśnym, ograniczony od zachodu terenami zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Czubińskiego, ul. Raciborskiego i ul. Migowskiej, a od wschodu terenami zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Oliwa Górna rejon ulic Karpackiej i Czyżewskiego    09.10.2012 r.    1700
Velodrom na Zaspie pomiędzy al. Jana Pawła II i al. Hallera    10.10.2012 r.    1700
Piecki Diabełkowo rejon ulic Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej    15.10.2012 r.    1700
Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu al. Jana Pawła II    24.10.2012 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2012 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter