agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane we wrześniu
23 sierpnia 2012 roku

We wrześniu  Prezydent Miasta Gdańska wykłada do publicznego wglądu trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  1. Stare Miasto rejon ulicy Rajskiejobejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Rajską i ulicą Podwale Grodzkie; od północy – ulicą Kupiecką; od wschodu – ulicą Łagiewniki; od południa – Kanałem Raduni.
  2. Ujeścisko część wschodniobejmujący obszar ograniczony: od północy i północnego wschodu – ulicą Madalińskiego; od południowego wschodu – istniejąca zabudową wielorodzinną osiedla „Błękitna Kaskada” i zabudową usługową oraz projektowanym skrzyżowaniem ulic Wawelskiej i Małomiejskiej; od południowego zachodu – terenami niezabudowanymi przy ul. Wawelskiej i istniejącą zabudową szeregową jednorodzinną przy ulicy Królowej Jadwigi; od północnego zachodu i zachodu – zabudową garażową przy ulicy Królowej Jadwigi, zabudową szeregową jednorodzinną przy ulicy Dąbrówki, zabudową wielorodzinną osiedla „Barbakan”, terenami zieleni publicznej „Wilanowskiego Jaru” i terenem planowanego parkingu przy ulicy Madalińskiego.
  3. Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego – obejmujący obszar ograniczony: od północy –ulicą Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską .


OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 31 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 

  1. Stare Miasto rejon ulicy Rajskiej

(uchwała Nr XLVI/1600/05 RMG z dnia 22.12.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Rajską i ulicą Podwale Grodzkie; od północy – ulicą Kupiecką; od wschodu – ulicą Łagiewniki; od południa – Kanałem Raduni.

 

  1. 2.     Ujeścisko część wschodnia

(uchwała Nr XVI/246/11 RMG z dnia 25.08.2011 r. zmieniająca uchwałę nr LI/1440/10 RMG z dnia 26.08.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy i północnego wschodu – ulicą Madalińskiego; od południowego wschodu – istniejąca zabudową wielorodzinną osiedla „Błękitna Kaskada” i zabudową usługową oraz projektowanym skrzyżowaniem ulic Wawelskiej i Małomiejskiej; od południowego zachodu – terenami niezabudowanymi przy ul. Wawelskiej i istniejącą zabudową szeregową jednorodzinną przy ulicy Królowej Jadwigi; od północnego zachodu i zachodu – zabudową garażową przy ulicy Królowej Jadwigi, zabudową szeregową jednorodzinną przy ulicy Dąbrówki, zabudową wielorodzinną osiedla „Barbakan”, terenami zieleni publicznej „Wilanowskiego Jaru” i terenem planowanego parkingu przy ulicy Madalińskiego.

 

  1. 3.     Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

(uchwała Nr LII/1475/10 RMG z dnia 30.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy –ulicą Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską .

 

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

 

projekt planu

dzień

godzina

Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

04.09.2012 r.

1700

Stare Miasto rejon ulicy Rajskiej

05.09.2012 r.

1700

Ujeścisko część wschodnia

10.09.2012 r.

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter