agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w sierpniu
25 lipca 2012 roku

W sierpniu Prezydent Miasta Gdańska wykłada do publicznego wglądu trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej – obejmujący obszar położony w Matemblewie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na zachód od zakończenia ulicy Matemblewskiej.

 2. Osiek rejon ulic Panieńskiej i Browarnej – obejmujący obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic Osiek, Browarnej, Zamkowej i Panieńskiej.

3.     Matarnia – przy lotnisku – obejmujący obszar położony pomiędzy ulicą Budowlanych, a terenami lotniska.

 

 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 01 sierpnia 2012 r. do 30 sierpnia 2012 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej (uchwała Nr XI/99/11 RMG z dnia 31.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar położony w Matemblewie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na zachód od zakończenia ulicy Matemblewskiej.

 2. Osiek rejon ulic Panieńskiej i Browarnej (uchwała Nr XXIV/481/12 RMG z dnia 29.03.2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic Osiek, Browarnej, Zamkowej i Panieńskiej.

3. Matarnia – przy lotnisku (uchwała Nr XXII/421/12 RMG z dnia 26.01.2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/1307/10 RMG z dnia 25.03.2010 r., zmieniającą uchwałę Nr XXXI/993/2004 RMG z dnia 25.11.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar położony pomiędzy ulicą Budowlanych, a terenami lotniska.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej

09.08.2012 r.

1700

Osiek rejon ulic Panieńskiej i Browarnej

13.08.2012 r.

1700

Matarnia – przy lotnisku

22.08.2012 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter