agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w czerwcu
31 maja 2012 roku

W czerwcu Prezydent Miasta Gdańska wykłada do publicznego wglądu cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1. Stare Miasto rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne – obejmujący obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic Łagiewniki, Rybaki Górne i Heweliusza. W granicach planu znajdują się ulice Heweliusza i Rybaki Górne do skrzyżowania z ulicą Krosna.

2. Kokoszki rejon ulicy Maszynowej – obejmujący obszar ograniczony: od południa – ul. Maszynową; od zachodu – ul. Stokłosy; od północy – terenami przemysłowymi i usługowymi przy ul. Budowlanych.

3. Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej – obejmujący obszar ograniczony: od wschodu i południowego wschodu – ulicą Kalinową; od północy – ulicą Azaliową; od zachodu – terenami zabudowy mieszkaniowej.

4. Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego – obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą I.Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą I.Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską.


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 01 czerwca 2012 r. do 02 lipca 2012 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

 

  1. Stare Miasto rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne

(uchwała Nr IX/104/11 RMG z dnia 31.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

Obejmujący obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi ulic Łagiewniki, Rybaki Górne i Heweliusza. W granicach planu znajdują się ulice Heweliusza i Rybaki Górne do skrzyżowania z ulicą Krosna.

 

  1. 2.     Kokoszki rejon ulicy Maszynowej

(uchwała Nr X/126/11 RMG z dnia 28.04.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od południa – ul. Maszynową; od zachodu – ul. Stokłosy; od północy – terenami przemysłowymi i usługowymi przy ul. Budowlanych.

 

  1. 3.     Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej

(uchwała Nr XVIII/290/11 RMG z dnia 29.09.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu i południowego wschodu – ulicą Kalinową; od północy – ulicą Azaliową; od zachodu – terenami zabudowy mieszkaniowej.

 

  1. 4.     Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

(uchwała Nr LII/1475/10 RMG z dnia 30.09.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą I.Krasickiego; od wschodu – terenem szkoły; od południa – ulicą I.Gałczyńskiego; od zachodu – ulicą Gdańską.

 

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

 

projekt planu

dzień

godzina

Stare Miasto rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne

11.06.2012 r.

1700

Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego

13.06.2012 r.

1700

Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej

18.06.2012 r.

1700

Kokoszki rejon ulicy Maszynowej

19.06.2012 r.

1700

 

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 

 Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter