agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w lutym
26 stycznia 2012 roku

W lutym Prezydent Miasta Gdańska wykłada do publicznego wglądu pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI

2. Matemblewo – fragment pasa drogowego ulicy Karskiego

3. rejon ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej

4. Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI (uchwała Nr XLVIII/13371/10  RMG  z dnia 29.04.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar położony w Oliwie Górnej, pomiędzy ulicami Kwietną i Kościerską, który zawiera w swoich granicach zespół zabudowy Młyna XI.

2. Matemblewo – fragment pasa drogowego ulicy Karskiego (uchwała Nr XVI/240/11 RMG z dnia 25.08.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar o pow. 0.0095 ha, położony na wysokości nieruchomości przy ul. Karskiego 33.

3. rejon ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej (uchwała Nr VII/64/11 RMG z dnia 17.02.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar położony w Smęgorzynie na północ od ul. Swarzewskiej, pomiędzy ul. Swarzewską, a terenem gminnym.

4. Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu (uchwała Nr XI/150/11 RMG z dnia 26.05.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar ograniczony: od północy – drogą dojazdową; od wschodu i południa terenami kolejowymi; od zachodu – ulicą Ku Ujściu.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Matemblewo – fragment pasa drogowego ulicy Karskiego 07.02.2012 r. 1700
Oliwa Górna rejon Zespołu Młyna XI 09.02.2012 r. 1700
rejon ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej 20.02.2012 r. 1700
Stogi Portowe na wschód od ulicy Ku Ujściu 22.02.2012 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2012 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter