agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w grudniu
24 listopada 2011 roku

W grudniu Prezydent Miasta Gdańska wykłada do publicznego wglądu pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna
obejmujący obszar ograniczony: od północy – od północy – ul. płk Wilka –Krzyżanowskiego, aleją Wojska polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ul. F. Chopina; od wschodu – aleją Grunwaldzką i ul. M. Karłowicza; od południa – aleją Wojska Polskiego, ul. M. Karłowicza, ul. B. Chrzanowskiego i ul. F. Chopina; od zachodu – ul. mjr Hubala.

2.    Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego
we fragmencie obejmującym plac marsz. Józefa Piłsudskiego oraz odcinek ul. Szymanowskiego pomiędzy al. Grunwaldzką, a ul. Karłowicza.

3.    Letnica – osiedle część północna
obejmujący obszar stanowiący północną – zachodnią część istniejącego osiedla położonego na południe od składowiska popiołów, między ul. Uczniowską i terenami kolejowymi, a także część obszarów niezagospodarowanych na północnych obrzeżach tego osiedla.

4.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza
we fragmencie ograniczonym: od północy – ogródkami działkowymi; od zachodu – ulicą Skiby; od południa – ulicą Stryjewskiego; od wschodu – ulicą Wrzosy.

5.    Wyspa Sobieszewska – Górki Wschodnie
we fragmentach obejmujących tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „AJTEL”, ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 grudnia 2011 r. do 30 grudnia 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,
ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1.    Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna
(uchwała Nr XXIV/701/08  RMG  z dnia 26.06.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – od północy – ul. płk Wilka –Krzyżanowskiego, aleją Wojska polskiego oraz terenami Zespołów Szkół Energetycznych i Budowlanych, działkami i zabudową północnej pierzei ul. F. Chopina; od wschodu – aleją Grunwaldzką i ul. M. Karłowicza; od południa – aleją Wojska Polskiego, ul. M. Karłowicza, ul. B. Chrzanowskiego i ul. F. Chopina; od zachodu – ul. mjr Hubala.

2.    Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego
(uchwała Nr XXIV/702/08 RMG z dnia 26.06.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
we fragmencie obejmującym plac marsz. Józefa Piłsudskiego oraz odcinek ul. Szymanowskiego pomiędzy al. Grunwaldzką, a ul. Karłowicza.

3.    Letnica – osiedle część północna
(uchwała Nr XXVIII/769/08 RMG z dnia 25.09.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar stanowiący północną – zachodnią część istniejącego osiedla położonego na południe od składowiska popiołów, między ul. Uczniowską i terenami kolejowymi, a także część obszarów niezagospodarowanych na północnych obrzeżach tego osiedla.

4.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza
(uchwała Nr XLIX/1366/10 RMG z dnia 27.05 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
we fragmencie ograniczonym: od północy – ogródkami działkowymi; od zachodu – ulicą Skiby; od południa – ulicą Stryjewskiego; od wschodu – ulicą Wrzosy.

5.    Wyspa Sobieszewska – Górki Wschodnie
(uchwała Nr XLVII/1304/10 RMG z dnia 25.03.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
we fragmentach obejmujących tereny: ulicy Ornitologów, przetwórni ryb „AJTEL”, ciągu pieszego wzdłuż brzegu Martwej Wisły.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego    05.12.2011 r.    1700
Wrzeszcz osiedle Strzyża część północna    07.12.2011 r.    1700
Letnica – osiedle część północna    08.12.2011 r.    1700
Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza    13.12.2011 r.    1700
Wyspa Sobieszewska – Górki Wschodnie    14.12.2011 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2012 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter