agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w październiku
29 września 2011 roku

W październiku Biuro Rozwoju Gdańska wykłada do publicznego wglądu pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Gdańsk Orunia – „Czerwony Most” obejmujący obszar ograniczony: od północy – Opływem Motławy; od wschodu – rzeką Motławą; od południa – terenami przyległymi do ulic: Rejtana, Przy Torze, Wschodniej, Ubocze; od zachodu – Kanałem Raduni.

2.    Wrzeszcz – Osiedle Strzyża – rejon byłej piekarni „Rogalik” pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką obejmujący obszar ograniczony: od południa – Aleją Grunwaldzką; od północy i zachodu – nasypem kolejowym; od wschodu – terenami zabudowy usługowej.

3.    Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody obejmujący obszar ograniczony: od północnego wschodu – ulicą Gospody; od południowego wschodu – ulicą Pomorską; od zachodu – wewnętrzną drogą dojazdową przebiegającą wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4.    Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej obejmujący obszar ograniczony: od północy – zabudową garażową; od południa – ulicą Platynową; od zachodu – ulicą Kadmową; od wschodu – ulicą Krzemową.

5.    Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja 25 obejmujący obszar  ograniczony: od południa – ulicą Mikołaja Reja; z pozostałych stron – terenami Zespołu Szkół Energetycznych.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 października 2011 r. do 31 października 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Gdańsk Orunia – „Czerwony Most”

(uchwała Nr LIII/1511/10  RMG  z dnia 25.10.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – Opływem Motławy; od wschodu – rzeką Motławą; od południa – terenami przyległymi do ulic: Rejtana, Przy Torze, Wschodniej, Ubocze; od zachodu – Kanałem Raduni.

2. Wrzeszcz – Osiedle Strzyża – rejon byłej piekarni „Rogalik” pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką

(uchwała VI/42/11 RMG z dnia 13.01.2011 r. zmieniająca uchwałę XXXIX/1111/09 RMG z dnia 27.08.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od południa – Aleją Grunwaldzką; od północy i zachodu – nasypem kolejowym; od wschodu – terenami zabudowy usługowej.

3. Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody

(uchwała Nr XXXVI/1028/09 RMG z dnia 28.05.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północnego wschodu – ulicą Gospody; od południowego wschodu – ulicą Pomorską; od zachodu – wewnętrzną drogą dojazdową przebiegającą wzdłuż istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej

(uchwała Nr XI/147/10  RMG z dnia 26.05.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – zabudową garażową; od południa – ulicą Platynową; od zachodu – ulicą Kadmową; od wschodu – ulicą Krzemową.

5. Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja 25

(uchwała Nr IX/101/11 RMG z dnia 31.03.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar  ograniczony: od południa – ulicą Mikołaja Reja; z pozostałych stron – terenami Zespołu Szkół Energetycznych.        

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Gdańsk Orunia – „Czerwony Most” 10.10.2011 r. 1700
Orunia Górna rejon ulicy Krzemowej 11.10.2011 r. 1700
Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja 25 12.10.2011 r. 1700
Żabianka rejon ulic Pomorskiej i Gospody 19.10.2011 r. 1700
Wrzeszcz – Osiedle Strzyża – rejon byłej piekarni „Rogalik” pomiędzy nasypem kolejowym a aleją Grunwaldzką 26.10.2011 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2011 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter