agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w lipcu
21 czerwca 2011 roku

W lipcu Biuro Rozwoju Gdańska wykłada do publicznego wglądu cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Lawendową; od południa – ulicą Świętojańską; od zachodu – ulicą Pańską; od północy – Placem Dominikańskim.

3. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

4. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 lipca 2011 r. do 29 lipca 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

(uchwała Nr XLV/1261/10  RMG  z dnia 21 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2. Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja

(uchwała Nr LI/1444/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Lawendową; od południa – ulicą Świętojańską; od zachodu – ulicą Pańską; od północy – Placem Dominikańskim.

3. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej

(uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

4. Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego

(uchwała Nr LII/1477/10 RMG z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony w południowej części Oruni Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku Oruńskiego.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna

i Dyrekcyjnej

19.07.2011 r. 1700
Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej 20.07.2011 r. 1700
Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja 21.07.2011 r. 1700
Orunia Górna południe nad Doliną Potoku Oruńskiego 25.07.2011 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter