agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w czerwcu
26 maja 2011 roku

W czerwcu Biuro Rozwoju Gdańska wykłada do publicznego wglądu sześć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Długi Targ oraz granica istniejącej zabudowy przy ulicy Kramarskiej; od południa – ulicą Długą, od zachodu i północy – granica istniejącej zabudowy i wnętrz kwartału.
2.    Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulica Św. Ducha; od wschodu – ulicą Teatralną; od południa i zachodu – terenem Targu Węglowego.
3.    Brętowo rejon ulic Potokowej, Dolne Młyny i Rakoczego
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Potokową (włączoną w obszar planu); od wschodu – ulicą Rakoczego: od południa – ulicą Dolne Młyny (włączoną w obszar planu); od zachodu – granicami planu Brętowo rejon ul. Potokowej.
4.    Jasień  rejon ulicy Pólnicy
obejmujący obszar położony pomiędzy kościołem Błogosławionej Doroty z Mątów, a ulicą Pólnicy.
5.    Jasień – Leszczynowe Wzgórze
obejmujący obszar ograniczony: od północy – osiedlem Kryształowym; od południa – osiedlem Leszczynowym; od wschodu – fragmentem ulicy Leszczynowej; od zachodu – terenem niezainwestowanym przeznaczonym w planie obowiązującym pod ulicę lokalną.
6.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza
obejmujący obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych, ograniczony ulicami Wosia Budzysza, Stryjewskiego i Wrzosy.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 1 czerwca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1.    Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta
(uchwała Nr LI/1443/10  RMG  z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicą Długi Targ oraz granica istniejącej zabudowy przy ulicy Kramarskiej; od południa – ulicą Długą, od zachodu i północy – granica istniejącej zabudowy i wnętrz kwartału.
2.    Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże
(uchwała Nr LI/1442/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulica Św. Ducha; od wschodu – ulicą Teatralną; od południa i zachodu – terenem Targu Węglowego.
3.    Brętowo rejon ulic Potokowej, Dolne Młyny i Rakoczego
(uchwała Nr XLVIII/1338/10 RMG z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Potokową (włączoną w obszar planu); od wschodu – ulicą Rakoczego: od południa – ulicą Dolne Młyny (włączoną w obszar planu); od zachodu – granicami planu Brętowo rejon ul. Potokowej.
4.    Jasień  rejon ulicy Pólnicy
(uchwała Nr XLVIII/1339/10 RMG z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony pomiędzy kościołem Błogosławionej Doroty z Mątów, a ulicą Pólnicy.
5.    Jasień – Leszczynowe Wzgórze
(uchwała Nr LIII/1510/10 RMG z dnia 28 października 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – osiedlem Kryształowym; od południa – osiedlem Leszczynowym; od wschodu – fragmentem ulicy Leszczynowej; od zachodu – terenem niezainwestowanym przeznaczonym w planie obowiązującym pod ulicę lokalną.
6.    Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza
(uchwała Nr XLIX/1366/10  RMG z dnia 27 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów działkowych, ograniczony ulicami Wosia Budzysza, Stryjewskiego i Wrzosy.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

1. Brętowo rejon ulic Potokowej, Dolne Młyny i Rakoczego    07.06.2011 r.    17:00
2. Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza    08.06.2011 r.    17:00
3. Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta    13.06.2011 r.    17:00
4. Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże    14.06.2011 r.    17:00
5. Jasień – Leszczynowe Wzgórze    20.06.2011 r.    17:00
7. Jasień rejon ulicy Pólnicy    21.06.2011 r.    17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2011 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2011 r.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

  1. Kaley napisał/a:

    Heh. Jac and Will are almost pulling off the Jim Lee 'girl leaning on guy's chest' move. Although Will's ruining it with his goony th9m;&#3ubs up.

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter