agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w maju
21 kwietnia 2011 roku

W maju  Biuro Rozwoju Gdańska wykłada do publicznego wglądu aż dziesięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej – obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2. Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57 – obejmujący obszar położony u zbiegu ulic Szerokiej i Przędzalniczej.

3. Wrzeszcz ul. Uphagena 21 – obejmujący obszar położony we Wrzeszczu przy ulicy Uphagena 21.

4. Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J. Giedroycia – obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Matemblewską; od południa – terenami należącymi do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od wschodu i zachodu – istniejącą zabudową mieszkaniową.

5. Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68 – obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Pomorskiej, w sąsiedztwie Parku Przymorze i Potoku Oliwskiego.

6. Jelitkowo rejon ulic Błękitnej i Bursztynowej – obejmujący obszar położony po obu stronach ulicy Bursztynowej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jelitkowskiej i Błękitnej.

7. Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem – obejmujący fragment planu w rejonie ulic Guderskiego i tzw. Nowej Bulońskiej.

8. Zabornia – szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki – obejmujący obszar ograniczony: od północy – ogródkami działkowymi „Nowolipie”; od południa – ulicą Kartuską; od zachodu i wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

9. Owczarnia – obejmujący fragment planu pomiędzy węzłem Owczarnia, ulicą Meteorytową i ulicą Owczarnia.

10. Barniewice rejon ulicy Planetarnej – obejmujący obszar położony w południowo – zachodniej części Barniewic, przy granicy z gminą Żukowo, na wschód od ulicy Planetarnej.

Projekty planów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące procedury wyłożenia oraz terminy dyskusji publicznych.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 2 maja 2011 r. do 31 maja 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej

(uchwała Nr XV/363/2007 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą Nr XLV/1261/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r.)

obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką, od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2. Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57

(uchwała Nr L/1399/10 RMG z dnia 24 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony u zbiegu ulic Szerokiej i Przędzalniczej.

3. Wrzeszcz ul. Uphagena 21

(uchwała Nr LI/1445/10 RMG z dnia 25 sierpnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony we Wrzeszczu przy ulicy Uphagena 21.

4. Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J. Giedroycia

(uchwała Nr XLVII/1300/10 RMG z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Matemblewską; od południa – terenami należącymi do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; od wschodu i zachodu – istniejącą zabudową mieszkaniową.

5. Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68

(uchwała Nr XL/1147/09 RMG z dnia 24 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Pomorskiej, w sąsiedztwie Parku Przymorze i Potoku Oliwskiego.

6. Jelitkowo rejon ulic Błękitnej i Bursztynowej

(uchwała Nr XLVIII/1335/10 RMG z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony po obu stronach ulicy Bursztynowej oraz w rejonie skrzyżowania ulic Jelitkowskiej i Błękitnej.

7. Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem

(uchwała Nr LVIII/1513/10 RMG z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1365/10 RMG z dnia 27 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący fragment planu w rejonie ulic Guderskiego i tzw. Nowej Bulońskiej.

8. Zabornia – szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki

(uchwała Nr VI/39/11 RMG z dnia 13 stycznia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – ogródkami działkowymi „Nowolipie”; od południa – ulicą Kartuską; od zachodu i wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

9. Owczarnia

(uchwała Nr XXXV/1026/09 RMG z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący fragment planu pomiędzy węzłem Owczarnia, ulicą Meteorytową i ulicą Owczarnia.

10. Barniewice rejon ulicy Planetarnej

(uchwała Nr L/1400/10 RMG z dnia 24 czerwca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony w południowo – zachodniej części Barniewic, przy granicy z gminą Żukowo, na wschód od ulicy Planetarnej.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Owczarnia 04.05.2011 r. 1700
Zabornia – szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki 05.05.2011 r. 1700
Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem 10.05.2011 r. 1700
Oliwa Dolna rejon ulicy Pomorskiej 68 11.05.2011 r. 1700
Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej 12.05.2011 r. 1700
Barniewice rejon ulicy Planetarnej 23.05.2011 r. 1700
Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57 24.05.2011 r. 1700
Jelitkowo rejon ulic Błękitnej i Bursztynowej 25.05.2011 r. 1700
Wrzeszcz ul. Uphagena 21 26.05.2011 r. 1700
Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J. Giedroycia 30.05.2011 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2011 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter