agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Planowany porządek obrad marcowej sesji Rady Miasta Gdańska
25 marca 2011 roku

Obrady IX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa godz.13.00 – 14.00), w sali obrad w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, planowane są z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2. Komunikaty:
– Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
– Prezydenta Miasta Gdańska: „Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy         w Mieście Gdańsku za rok  2010”– Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Uchwały:
1)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska  na 2011 rok – druk 120;
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037 – druk 121;
3)    w sprawie emisji obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 114;
4)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju Rady Europy – druk 115;
5)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk 116;
6)    w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2011 – druk 104;
7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i Barniewickiej w mieście Gdańsku – druk 118;
8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku – druk 119;
9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ul. Przełom w mieście Gdańsku  – druk 95 + autopoprawka;
10)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku – druk 96;
11)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Osowa – rejon ulicy Nowej Kielnieńskiej w mieście Gdańsku – druk 97 + autopoprawka;
12)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Młyniska rejon ulicy Mikołaja Reja nr 25 w mieście Gdańsku – druk 98;
13)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz – rejon ulicy Braci Lewoniewskich i ulicy Kościuszki      na zapleczu dawnej Kolonii Abbega w mieście Gdańsku – druk 100;
14)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Piecki – Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku – druk 105;
15)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Starego Miasta – rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w mieście Gdańsku – druk 106;
16)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Święty Wojciech – rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku – druk 107;
17)    w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” – druk 99 + autopoprawka;
18)    w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2011-2014 na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk 110;
19)    w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej     w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie – druk 101;
20)    w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk 103;
21)    w sprawie wyrażenia woli zmiany Porozumienia z dnia 26 marca 2009 roku dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Miasta Sopotu przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej” – druk 102;
22)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł w formie dotacji celowej dla  Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Budowa skansenu archeologicznego ”Piwnica Romańska” przy Placu Dominikańskim w Gdańsku – druk 113;
23)    w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2011 – 2013 – druk 112;
24)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska  na lata 2009-2013 – druk 122;
25)    w sprawie zaliczenia ulicy Nowiec w Gdańsku do kategorii drogi gminnej – druk 111;
26)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego – druk 108;
27)    w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację w latach 2011-2013 programu „TU I TERAZ” – udział specjalistów i funkcjonariuszy Policji w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy – druk 109;
28)    w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku – druk 117;
29)    w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk 123;

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter