agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w marcu
3 marca 2011 roku

W lutym Biuro Rozwoju Gdańska wykłada do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie..

2. Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – fragmentem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Odcinek Południowy, ulicą Guderskiego oraz granicą istniejącej zabudowy przy ulicy Świętokrzyskiej; od południowego zachodu i południa – dalszym odcinkiem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Pdcinek Południowy wraz  z jej skrzyżowaniem z ulicą Świętokrzyską; od północnego wschodu – granicą osiedla Świętokrzyskiego, granicą jaru oraz ulicą dojazdową, odcinkiem ulicy Jaworzniaków, fragmentem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Odcinek Południowy; od północy – fragmentem jaru Potoku Oruńskiego.

Projekty planów są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące procedury wyłożenia oraz terminy dyskusji publicznych.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z p.z.) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów wymienionych niżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej
(uchwała Nr XXXV/983/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony ulicami Beniowskiego, Śląską i Droszyńskiego, zajmowany przez Międzynarodowe Targi Gdańskie..

2. Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem
(uchwała Nr LVIII/1513/10 RMG z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1365/10 RMG z dnia 27 maja 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – fragmentem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Odcinek Południowy, ulicą Guderskiego oraz granicą istniejącej zabudowy przy ulicy Świętokrzyskiej; od południowego zachodu i południa – dalszym odcinkiem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Pdcinek Południowy wraz  z jej skrzyżowaniem z ulicą Świętokrzyską; od północnego wschodu – granicą osiedla Świętokrzyskiego, granicą jaru oraz ulicą dojazdową, odcinkiem ulicy Jaworzniaków, fragmentem ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Odcinek Południowy; od północy – fragmentem jaru Potoku Oruńskiego.

Projekty planów miejscowych (wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w następujących terminach:

projekt planu dzień godzina
Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem 09.03.2011 r. 1700
Przymorze Małe rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej 10.03.2011 r. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r. Pisma należy kierować na adres  Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektów planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2011 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter