agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Planowany porządek obrad sesji Rady Miasta Gdańska w lutym
10 lutego 2011 roku

Obrady VII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 17 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 planowane są z następującym porządkiem obrad:

1.    Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji

2.    Komunikaty:
– Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska
– Prezydenta Miasta Gdańska

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2011 rok (druk 89)
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037 (druk 88)
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (druk 77)
4)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Doliny czystej Wody w mieście Gdańsku (druk 60)
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i Hery w mieście Gdańsku (druk 83)
6)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody w mieście Gdańsku (druk 81)
7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Bramy Oliwskiej a mieście Gdańsku     (druk 74)
8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku (druk 76)
9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Kępnej i Stogi w mieście Gdańsku (druk 75)
10)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Smęgorzyńskiej i Swarzewskiej w mieście Gdańsku (druk 80)
11)    ustanowienia użytku ekologicznego „Zielone Wyspy” (druk 64)
12)    ustanowienia użytku ekologicznego „Karasiowe Jeziorka” (druk 65)
13)    ustanowienia użytku ekologicznego „Torfowisko Smęgorzyńskie” (druk 66)
14)    ustanowienia użytku ekologicznego „Wydma w Górkach Zachodnich”       (druk 86)
15)    zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” (druk 67)
16)    nadania nazwy skwerowi (Księdza Henryka Jankowskiego) (druk 71)
17)    nadania nazwy ulicy (Sudomska) (druk 72)
18)    nadania nazwy ulicy (Nadmorski Dwór) (druk 73)
19)    rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 68)
20)    powołania miejskiej instytucji kultury pod nazwą „Gdańsk 2016” oraz nadania statutu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały (druk 61)
21)    ustanowienia  Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury  (druk 62)
22)    zmiany procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 63)
23)     wyrażenia woli zawiązania przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej do zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku (druk 78)
24)    świadczenia przez Gminę Miasta Gdańsk usług bezprzewodowego dostępu do Internetu (druk 70)
25)    wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 37)
26)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych (druk 58)
27)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 85)
28)    nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Readaptacji Społecznej w Gdańsku – placówce socjalizacyjnej (druk 79)
29)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2011” (druk 90)
30)    powołania Gdańskiej Rady Oświatowej (druk 69)
31)    nadania imienia „Jana Kusocińskiego” Zespołowi Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przy ul. Subisława 22 (druk 59)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter