agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Dyskusje publiczne nad planami zagospodarowania w lipcu
19 czerwca 2008 roku

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Brętowo – Matemblewskie Wzgórze
(uchwała nr XIV/337/07 RMG z dn. 27.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i ulica Matemblewską; od wschodu – terenami zielonymi nieurządzonymi; od południa – terenami zielonymi nieurządzonymi oraz ulicą Waldorffa; od zachodu – ulicą ks. J. Tischnera.

2. Rudniki rejon mostu Sucharskiego
(uchwała nr LIV/1829/06 RMG z dn. 31.08.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu).
obejmujący obszar ograniczony: od północy – rzeką Martwą Wisłą; od zachodu – Trasą Sucharskiego; od południa – rzeką Rozwójką; od wschodu – ujściem rzeki Rozwójki do Martwej Wisły.

3. Krakowiec – rejon ul. Kępnej
(uchwała nr XII/325/03 RMG z dn. 28.08.2003 r. o przystąpieniu do sporządzeniu planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – ulicami Kępną i Sówki; od wschodu i północnego wschodu – terenem wiązki rurociągów przesyłowych; od północnego zachodu – śródleśnym rowem melioracyjnym

w dniach od 1 lipca  do  29 lipca  2008 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. 9.00  –  15.00

DYSKUSJE PUBLICZNE nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
1. Krakowiec – rejon ul. Kępnej – 07.07.2008 r., godz. 17.00
2. Rudniki rejon mostu Sucharskiego – 08.07.2008 r., godz. 17.00
3. Brętowo – Matemblewskie Wzgórze    – 15.07.2008 r., godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2008 r.
Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter