agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Projekty planów zagospodarowania konsultowane w listopadzie
25 października 2010 roku

plany-zagospodarowaniaJak co miesiąc zachęcam gdańszczan do zapoznawania się z nowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W listopadzie Prezydent Miasta Gdańska przedstawia do konsultacji z mieszkańcami następujące plany:

1.    Stare Miasto Osiek –  rejon ulic Wałowej i Łagiewniki
obejmującego obszar ograniczony: od północy  – ulicą Wałową; od wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej; od południa – ulicą Aksamitną; od zachodu – ulicą Łagiewniki.

2.    Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
(uchwała Nr XXI/560/08 RMG z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kaprów; od zachodu – ulicą Husa; od południa – ulicą Derdowskiego.

3.    Krakowiec – wał wzdłuż Martwej Wisły – pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską
obejmujący obszar położony między ulicami Zawiślańską i Steczka, bezpośrednio przy brzegu Martwej Wisły.

Poniżej ogłoszenie wraz z informacją na temat terminów dyskusji publicznych oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania uwag.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Stare Miasto Osiek –  rejon ulic Wałowej i Łagiewniki
(uchwała Nr XLI/1162/09 RMG z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmującego obszar ograniczony: od północy  – ulicą Wałową; od wschodu – terenami zabudowy mieszkaniowej; od południa – ulicą Aksamitną; od zachodu – ulicą Łagiewniki.

2.    Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
(uchwała Nr XXI/560/08 RMG z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą Kaprów; od zachodu – ulicą Husa; od południa – ulicą Derdowskiego.

3.    Krakowiec – wał wzdłuż Martwej Wisły – pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską
(uchwała Nr XLVII/1301/10 RMG z dnia 25 marca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony między ulicami Zawiślańską i Steczka, bezpośrednio przy brzegu Martwej Wisły.

w dniach od 2 listopada do 1 grudnia  2010 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Wyżej wymienione projekty planów miejscowych są również dostępne, w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
Stare Miasto Osiek –  rejon ulic Wałowej i Łagiewniki    17.11.2010 r.    1700
Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa    22.11.2010 r.    1700
Krakowiec – wał wzdłuż Martwej Wisły – pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską    24.11.2010 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2010 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter