agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje planów zagospodarowania w październiku
21 września 2010 roku

plany-zagospodarowaniaJak co miesiąc zachęcam gdańszczan do zapoznawania się z nowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W październiku Prezydent Miasta Gdańska przedstawia do konsultacji z mieszkańcami następujące plany:

1.    Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej – obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką; od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2.    Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Łąkowej – obejmującego obszar ograniczony: od północy  – ulicą Długie Ogrody; od wschodu – ulicą Reduta Żbik; od południa – ulicą Osiedlową; od zachodu – ulicą Łąkową.

3.    Wrzeszcz – Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego – obejmujący obszar ograniczony: od północy – odcinkiem ulicy Traugutta; od zachodu – granicą terenu użytkowanego przez klub sportowy Lechia; od południa – odcinkiem ulicy Smoluchowskiego; od wschodu – odcinkiem częściowo zrealizowanego projektowanego przebiegu ulicy lokalnej (tzw. Bulwaru Akademickiego) i terenem zespołu mieszkaniowego Hanza.

Poniżej ogłoszenie wraz z informacją na temat terminów dyskusji publicznych oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania uwag.

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej
(uchwała Nr XV/363/07 RMG z dnia 25 października 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – ulicami Jana z Kolna i Wały Piastowskie; od południa – ulicą Kupiecką; od zachodu – ulicą Dyrekcyjną i terenami kolejowymi; od północy – wiaduktem kolejowym.

2.    Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Łąkowej
(uchwała Nr XXXVII/1070/09 RMG z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmującego obszar ograniczony: od północy  – ulicą Długie Ogrody; od wschodu – ulicą Reduta Żbik; od południa – ulicą Osiedlową; od zachodu – ulicą Łąkową.

3.    Wrzeszcz – Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego
(uchwała Nr XXXVII/1071/09 RMG z dn. 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – odcinkiem ulicy Traugutta; od zachodu – granicą terenu użytkowanego przez klub sportowy Lechia; od południa – odcinkiem ulicy Smoluchowskiego; od wschodu – odcinkiem częściowo zrealizowanego projektowanego przebiegu ulicy lokalnej (tzw. Bulwaru Akademickiego) i terenem zespołu mieszkaniowego Hanza.

w dniach od 1 października do 29 października  2010 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. od   9.00  do 15.00

Wyżej wymienione projekty planów miejscowych są również dostępne, w trakcie wyłożenia  do publicznego wglądu, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
Wrzeszcz – Aniołki rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego    18.10.2010 r.    godz. 17:00
Śródmieście rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej    19.10.2010 r.    godz. 17:00
Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Łąkowej    28.10.2010 r.    godz. 17:00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2010 r.
Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter