agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Sierpniowa sesja Rady Miasta Gdańska
24 sierpnia 2010 roku

rada_miastaPrzedstawiam projekt porządku obrad LI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 sierpnia 2010 r. (czwartek) od godz. 9.00 w sali obrad w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
–  Prezydium i Komisji Rady Miasta;
– Informacja Prezydenta Pawła Adamowicza na temat prac nad budżetem    zadaniowym;
– Informacja Pani Skarbnik w sprawie realizacji budżetu za 2010 rok;

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2010 – 2014 (druk 1534)

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok (druk 1536)

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2010 roku (druk 1537)

4)    upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2010 r. (druk 1539)

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk 1538)

6)    w sprawie Lokalnych inicjatyw inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1542)

7)    wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej na okres   10 lat oraz wyrażenia woli objęcia udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki Wielofunkcyjna Hala Sportowo – Widowiskowa Gdańsk – Sopot spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1543)

8)    aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (druk 1525)

9)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo – Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku (druk 1531)

10)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów w mieście Gdańsku (druk 1532)

11)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172 w mieście Gdańsku (druk 1517)

12)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze rejon ulicy Jagiellońskiej 46 w mieście Gdańsku (druk 1515)

13)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki – Lubowidzka II w mieście Gdańsku (druk 1511)

14)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku (druk 1512 + autopoprawka)

15)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku (druk 1513)

16)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Teatru Wybrzeże w mieście Gdańsku (druk 1526)

17)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon Ratusza Głównego Miasta w mieście Gdańsku (druk 1527)

18)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon kościoła św. Mikołaja w mieście Gdańsku (druk 1528)

19)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz ul. Uphagena 21 w mieście Gdańsku (druk 1507 + autopoprawka)

20)     zmiany uchwały nr XL/1144/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon V Młyna II                      w mieście Gdańsku (druk 1508)

21)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – wał wzdłuż Martwej Wisły – na zachód od ul. Zawiślańskiej w mieście Gdańsku (druk 1514)

22)    zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku przy ul. Startowej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” (druk 1516)

23)    nadania nowej nazwy ulicy (druk 1521)

24)    nadania nowej nazwy ulicy (druk 1522)

25)    nadania nowej nazwy ulicy (druk 1523)

26)    nadania nowej nazwy ulicy (druk 1524)

27)    utworzenia na terenie Miasta Gdańska obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska i Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1533)

28)    określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 4 osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 1505)

29)    wzniesienia pomnika Jacka Malczewskiego (druk 1530)

30)    zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska  im. Jana Heweliusza (druk 1509)

31)    zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska  dla młodych naukowców im. Jana Uphagena (druk 1510)

32)    ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (druk 1520)

33)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (druk 1535)

34)    utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (druk 1518)

35)    likwidacji ośrodka terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (druk 1519)

36)    projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli (druk 1506)

37)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (druk 1499)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter