agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania wyłożone do publicznego wglądu w czerwcu
29 maja 2008 roku

Poniżej przedstawiam ogłoszenie na temat wyłożenia w maju do publicznego wglądu pięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz terminów dyskusji publicznych. Rysunki granic planów oraz informacje o planach w toku dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zachęcam Państwa do zapoznawania się z projektami planów nie tylko w swoich dzielnicach. Każdy ma prawo złożyć wnioski do wyłożonych planów. Należy tylko pamiętać, iż aby wniosek został przez Prezydenta rozpatrzony, musi wpłynąć w terminie ściśle określonym dla każdego z projektów planów.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Wrzeszcz rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty
(uchwała nr XII/270/07 RMG z dn. 30.08.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar zawarty pomiędzy terenami kolejowymi, a działkami południowej pierzei ulicy Wajdeloty, ograniczony od zachodu ulicą Kilińskiego, a od wschodu ulicą Waryńskiego.

2. rejonu ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego
(uchwała nr XII/338/03 RMG z dn. 28.08.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą nr XXIII/672/0004 RMG z dn. 29.04.2004 r.).
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – terenami zielonymi i zabudowanymi wzdłuż ciągu ulic Potokowa – Rakoczego oraz ulicy Dolne Młyny; od północy – terenem zbiornika retencyjnego i Potoku Strzyża; od wschodu – terenem szpitala, cmentarza Srebrzysko, obszarami leśnymi i niezagospodarowanym terenem prywatnym; od południa – obszarem leśnym, stacją paliw i nasypem dawnej kolei.

w dniach od 2 czerwca 2008 do 30 czerwca 2008 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. od 9.00 do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:
1. rejonu ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego – 10.06.2008 r., godz. 17.00
2. Wrzeszcz rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty – 12.06.2008 r., godz. 17.00

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2008 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter