agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje projektów planów zagospodarowania – lipiec
24 czerwca 2010 roku

plany-zagospodarowaniaJak co miesiąc zachęcam gdańszczan do zapoznawania się z nowymi projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W lipcu Prezydent Miasta Gdańska przedstawia do konsultacji z mieszkańcami następujące plany:

1. Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa
obejmujący obszar projektu planu, w obrębie którego wprowadzono zmiany w wyniku uwag złożonych po jego kwietniowym wyłożeniu do publicznego wglądu – strefa 001-M/U31 ograniczona od południa ul. Derdowskiego, od północy ul. Kaprów,  od wschodu  al. Grunwaldzką i od zachodu ul. J. Husa i terenem skweru.

2. Jasień – Szadółki Wschód
obejmujący obszar ograniczony: od północy – fragmentem projektowanej ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej; od południa – doliną Potoku Oruńskiego; od zachodu – terenami mieszkaniowymi przy ulicy Turzycowej; od wschodu – projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską i doliną dopływu Potoku Oruńskiego.

3. Osowa rejon ulicy Chełmińskiej
obejmujący obszar projektu planu, w obrębie którego wprowadzono zmiany w wyniku uwag złożonych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu w kwietniu br. – strefa 014-KD81 – ulica Chełmińska oraz strefy 006-M22 i 009-MN21 położone na południowy zachód od ulicy Chełmińskiej aż do granicy administracyjnej miasta Gdańska oraz na wschód od ulicy Chełmińskiej od południa ograniczony granica administracyjną miasta Gdańska i strefa 015-KX ciąg pieszo-jezdny przylegający od północy do terenu 009-MN/21.

4. Stogi na wschód od ulicy mjr Henryka Sucharskiego
obejmujący obszar ograniczony: od północy – południową granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny I oraz terenem projektowanego węzła komunikacyjnego Ku Ujściu; od wschodu – terenem rurociągów przesyłowych; od południa – terenem planowanej ulicy zbiorczej; od zachodu – ulicą mjr Henryka Sucharskiego

Poniżej ogłoszenie wraz z informacją na temat terminów dyskusji publicznych oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania uwag.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa

(uchwała Nr XXI/560/08 RMG z dnia 27 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar projektu planu, w obrębie którego wprowadzono zmiany w wyniku uwag złożonych po jego kwietniowym wyłożeniu do publicznego wglądu – strefa 001-M/U31 ograniczona od południa ul. Derdowskiego, od północy ul. Kaprów,  od wschodu  al. Grunwaldzką i od zachodu ul. J. Husa i terenem skweru.

2. Jasień – Szadółki Wschód

(uchwała Nr XXXVI/1025/09 RMG z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – fragmentem projektowanej ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej; od południa – doliną Potoku Oruńskiego; od zachodu – terenami mieszkaniowymi przy ulicy Turzycowej; od wschodu – projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską i doliną dopływu Potoku Oruńskiego.

3. Osowa rejon ulicy Chełmińskiej

(uchwała Nr XXXIII/920/09 RMG z dn. 26 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar projektu planu, w obrębie którego wprowadzono zmiany w wyniku uwag złożonych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu w kwietniu br. – strefa 014-KD81 – ulica Chełmińska oraz strefy 006-M22 i 009-MN21 położone na południowy zachód od ulicy Chełmińskiej aż do granicy administracyjnej miasta Gdańska oraz na wschód od ulicy Chełmińskiej od południa ograniczony granica administracyjną miasta Gdańska i strefa 015-KX ciąg pieszo-jezdny przylegający od północy do terenu 009-MN/21.

4. Stogi na wschód od ulicy mjr Henryka Sucharskiego

(uchwała Nr XLVII/1306/10 RMG z dnia 25 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/1112/09 RMG z dnia 27 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od północy – południową granicą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny I oraz terenem projektowanego węzła komunikacyjnego Ku Ujściu; od wschodu – terenem rurociągów przesyłowych; od południa – terenem planowanej ulicy zbiorczej; od zachodu – ulicą mjr Henryka Sucharskiego

w dniach od 2 lipca do 30 lipca  2010 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Wyżej wymienione projekty planów miejscowych są również dostępne, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu

dzień

godzina

Stogi na wschód od ulicy mjr Henryka Sucharskiego

05.07.2010 r.

1700

Osowa rejon ulicy Chełmińskiej

12.07.2010 r.

1700

Jasień – Szadółki Wschód

14.07.2010 r.

1700

Oliwa Górna rejon ulic Kaprów i Husa

07.07.2010 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2010 r.

Pisma należy kierować na adres :

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter