agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania wyłożone do publicznego wglądu w maju
25 kwietnia 2008 roku

Poniżej przedstawiam ogłoszenie na temat wyłożenia w maju do publicznego wglądu pięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz terminów dyskusji publicznych. Rysunki granic planów oraz informacje o planach w toku dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Zachęcam Państwa do zapoznawania się z projektami planów nie tylko w swoich dzielnicach. Każdy ma prawo złożyć wnioski do wyłożonych planów. Należy tylko pamiętać, iż aby wniosek został przez Prezydenta rozpatrzony, musi wpłynąć w terminie ściśle określonym dla każdego z projektów planów.

 

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Wyspa Spichrzów rejon ulicy Podwale Przedmiejskie
(uchwała nr LV/1875/06 RMG z dn. 28.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) którego granice przebiegają: od zachodu – wzdłuż odcinków ulicy Chmielnej, poprzez ulicę Podwale Przedmiejskie; od północy – wzdłuż ulicy pszennej i jej przedłużenia w kierunku rzeki Motławy; od wschodu – wzdłuż rzeki Motławy; od południa – wzdłuż ulicy Jaglanej.

2. Wyspa Spichrzów rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej
(uchwała nr LV/1876/06 RMG z dn. 28.09.2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – wschodnim nabrzeżem rzeki Nowej Motławy; od południa – ulicą Toruńską; od zachodu – zachodnim nabrzeżem rzeki Motławy; od północy – ulicami Podwale Przedmiejskie, Chmielną i Jaglaną.

3. Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina
(uchwała nr XXXIX///1341/0005 RMG z dn. 30.06.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar zlokalizowany w dzielnicy Wrzeszcz na południowy – zachód od Alei Grunwaldzkiej i obejmujący zabudowane tereny położone wzdłuż ulic Jaśkowa Dolina, Pawłowskiego, Sobótki, Akacjowej i Na Wzgórzu oraz znajdujący się p południowo – wschodniej stronie ulicy Jaśkowa Dolina fragment lasu Jaśkowego.

4. rejon ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego
(uchwała nr XII/338/03 RMG z dn. 28.08.2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, zmieniona uchwałą nr XXIII/672/04 RMG z dn. 29.04.2004 r.) obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – terenami zielonymi i zabudowanymi wzdłuż ciągu ulic Potokowa – Rakoczego oraz ulicy Dolne Młyny; od północy – terenem zbiornika retencyjnego i Potoku Strzyża; od wschodu – terenem szpitala, cmentarza Srebrzysko, obszarami leśnymi i niezagospodarowanym terenem prywatnym; od południa – obszarem leśnym, stacją paliw i nasypem dawnej kolei.

5. ulicy tzw. Nowej Bulońskiej na północ od ulicy Kartuskiej
(uchwała nr XXXV/1057/05 RMG z dn. 1117.02.2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu) obejmujący obszar ograniczony: od wschodu – granicami POD „Orlik”, POD „Chopina” i POD „Jar”; od zachodu – ulicą Damroki; od południa ulicą Kartuską

w dniach od 30 kwietnia 2008 do 30 maja 2008 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. od 9.00 do 15.00

 

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Wyspa Spichrzów rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej – 06.05.2008 r., godz. 1700

2. Wrzeszcz rejon ulicy Jaśkowa Dolina – 07.05.2008 r., godz. 1700

3. rejon ulic Srebrniki, Ogrodowej, Potokowej i Franciszka Rakoczego – 09.05.2008 r., godz. 1700

4. Wyspa Spichrzów rejon ulicy Podwale Przedmiejskie – 19.05.2008 r., godz. 1700

5. ulica tzw. Nowa Bulońska na północ od ulicy Kartuskiej – 20.05.2008 r., godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2008 r. Pisma należy kierować na adres : Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter