agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Czerwcowa sesja Rady Miasta Gdańska
17 czerwca 2010 roku

rada_miasta24 czerwca odbędą się obrady L sesji Rady Miasta Gdańska. Zaczynamy jak zwykle o godz. 9:00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. Proponowany projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

1.    Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2.    Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

3.    Oświadczenia Klubów Radnych

4.    Uchwały w sprawie:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdańska (druk 1494)
2)    zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2010 – 2014 (druk 1495)
3)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok (druk 1489)
4)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2010 roku (druk 1490)
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ul. Topolowej w mieście Gdańsku (druk 1492)
6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jesionowej w mieście Gdańsku (druk 1470)
7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulicy Szerokiej 56/57 w mieście Gdańsku (druk 1474)
8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulicy Planetarnej w mieście Gdańsku (druk 1473)
9)    zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku przy ul. Alojzego Bruskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na rzecz  Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” (druk 1476)
10)    uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 820, przy ul. Traugutta 11 w Gdańsku (druk 1469)
11)    przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku” (druk 1488)
12)    wyrażenia zgody firmie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2 na używanie w obrocie nazwy miasta Gdańska (druk 1475 + autopoprawka)
13)    wyrażenia woli sprzedaży akcji spółki Energoaparatura S.A. należących do Gminy Miasta Gdańska (druk 1496)
14)    zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2010 rok (druk 1491)
15)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 1477)
16)    zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1478)
17)    uchylenia uchwały nr XLII/1215/09 z dnia 26.11.2009r.  (druk 1472 + autopoprawka)
18)    określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osób pełnoletnich za pobyt w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych (druk 1482)
19)    określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (druk 1483)
20)    zmiany uchwały Nr XXX/850/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Dementetywnymi i ich opiekunom (rodzinom) na lata 2008 – 2009 (druk 1493)
21)    zmiany Uchwały Nr XII/308/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 1497)
22)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 (druk 1484)
23)    zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2010 (druk 1487)
24)    udzielenia dotacji Pomorskiemu Centrum Traumatologii Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (druk 1485)
25)    udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku (druk 1486)
26)    ustalenia na rok szkolny 2010/2011 planu sieci publicznych przedszkoli     i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 1481)
27)    ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie Miasta Gdańska (druk 1466)
28)    ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych na terenie Miasta Gdańska (druk 1467)
29)    ustalenia na rok szkolny 2010/2011 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 1479)
30)    zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 40 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym Umiarkowanym i Znacznym w Gdańsku na Przedszkole Nr 40 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (druk 1480)

5.    Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6.    Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.    Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter