agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

28.04.2008 – Sesja Rady Miasta Gdańska
24 kwietnia 2008 roku

rada_miasta.jpgObrady XXII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 kwietnia 2008 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa 13.00 – 14.30) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
– otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad

2. Komunikaty:
– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta

– Sprawozdanie ze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

3. Oświadczenia Klubów Radnych

4. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta za rok 2007 (druk nr 622)
– wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza,
– wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych,
– przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska,
– pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi i dyskusja,
– opinia Komisji Rewizyjnej,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– głosowanie.

5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2007 Prezydentowi Miasta Gdańska (druk nr 637)
– przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej,
– wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych,
– dyskusja,
– głosowanie.

6. Uchwały w sprawie:

1) Zmiany Planu Inwestycyjnego Miasta Gdańska na lata 2008-2012 (druk 650)

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na 2008 rok (druk 648)

3) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 642)

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Północne – GPZ w rejonie ul. Wrzosy w mieście Gdańsku (druk 623)

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Na Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku (druk 631)

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulicy Myśliwskiej, tzw. Nowej Politechnicznej i tzw. Nowej Bulońskiej w mieście Gdańsku (druk 633)

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejon ulicy Śląskiej w mieście Gdańsku (druk 635)

8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki – Migowo na południe od ul. Warneńskiej w mieście Gdańsku (druk 636)

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm III – Anielinki w mieście Gdańsku (druk 643)

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa rejon Hynka i tzw. Drogi Czerwonej w mieście Gdańsku (druk 609)

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gęsia Karczma rejon ulicy Litewskiej i Opływu Motławy w mieście Gdańsku (druk 626)

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka Zachód w mieście Gdańsku (druk 630)

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulicy Balcerskiego w mieście Gdańsku (druk 632)

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Nadmorskiej w mieście Gdańsku (druk 634)

15) wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii Prezydenta Miasta Gdańska dotyczącej możliwości pozbawienia ul. Dzielnej (działka nr 1139 w obrębie 44) kategorii drogi gminnej (druk 639)

16) nadania nazwy parkowi przy kościele Św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy (druk 638)

17) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w Gdańsku – jednostki budżetowej Gminy Miasto Gdańsk (druk 625)

18) ustanowienia Konkursu: Nagroda Literacka Miasta Gdańska pn.: Europejski Poeta Wolności (druk 646)

19) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 647)

20) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata (druk 615 + autopoprawka)

21) zmiany uchwały Nr LIV/1817/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, oraz o zbywaniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości (druk 617 + autopoprawka)

22) zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (druk 641 + autopoprawka)

23) zatwierdzenia projektu „Absolwent na rynku pracy” (druk 627)

24) zatwierdzenia projektu „Bez barier” (druk 628)

25) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr XVII/415/07 z dnia 29listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejskiego programu „Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy ba lata 2008-2010” (druk 629)

26) zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Systematycznie do celu”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Miasta Gdańska (druk 644)

27) przekazania środków finansowych dla policji na realizację programu „TU I TERAZ” – udział specjalistów w interwencjach domowych w przypadkach stosowania przemocy (druk 645)

28) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych prowadzonych przez Miasto Gdańsk (druk 640)

29) nadania imienia „Jana Pawła II” Gimnazjum Nr 18 w Gdańsku przy ul. Meissnera 9 (druk 624)

7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

8. Wnioski, oświadczenia osobiste.

9. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter