agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Konsultacje projektów planów zagospodarowania przestrzennego
27 maja 2010 roku

plany-zagospodarowaniaW czerwcu zostaną wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy mieszkaniec Gdańska będzie mógł nie tylko zapoznać się z projektami, ale również złożyć swoje uwagi do proponowanych rozwiązań urbanistycznych.

Projekty planów dostępne są w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronach internetowych BRG w zakładce “wyłożenia planów”. Tym razem konsultowane są następujące obszary:

1.    Zabornia rejon u. Stolema i Łabędziej
teren ograniczony: od zachodu i północy granicami ogrodów działkowych Orlik i Jar, od wschodu przebiegiem projektowanej ul. tzw. Nowej Myśliwskiej i granicą działki nr 29/2 obr. 63, od południa ul. Kartuską włączoną w obszar planu.

2.    Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172
obejmujący obszar dwóch działek mieszkaniowych przy ulicy Miałki Szlak 172 i 174, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie giełdy towarowej oraz fragment ulicy Rzęsnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Zabornia rejon u. Stolema i Łabędziej
(Uchwała Nr XLI/1163/09 RMG z dnia 29 października 2009 r. o przystąpieniu do  sporządzenia planu zmieniająca uchwałę RMG XXX/1058/05 z 17.02.2005)
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu i północy granicami ogrodów działkowych Orlik i Jar, od wschodu przebiegiem projektowanej ul. tzw. Nowej Myśliwskiej i granicą działki nr 29/2 obr. 63, od południa ul. Kartuską włączoną w obszar planu.

2.    Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172
(Uchwała Nr XLV/1259/10 RMG z dnia 21 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar dwóch działek mieszkaniowych przy ulicy Miałki Szlak 172 i 174, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie giełdy towarowej oraz fragment ulicy Rzęsnej.

w dniach od 2 czerwca do 1 lipca  2010 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk

w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

Rudniki rejon ulicy Miałki Szlak 172    08.06.2010 r.    1700
Zabornia rejon u. Stolema i Łabędziej    22.06.2010 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2010 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter