agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Dziś sesja Rady Miasta Gdańska
27 maja 2010 roku

rada_miastaDziś odbywa się XLIX sesja Rady Miasta Gdańska. Przewidywany porządek obrad:
1.
Sprawy regulaminowe
–  otwarcie sesji,
– zatwierdzenie porządku obrad
2.    Komunikaty:

– Prezydium i Komisji Rady Miasta
– Prezydenta Miasta
3.
Oświadczenia Klubów Radnych
4.
Uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2010 rok (druk 1460),

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta Gdańska może samodzielnie zaciągać zobowiązania w 2010 roku (druk 1461),

3) emisji obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk 1463),

4) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk 1451),

5) przyjęcia projektu Statutu Miasta Gdańska (druk 1418),

6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Szadółki rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem w mieście Gdańsku (druk 1450),

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulicy Wrzosy i ulicy Wosia Budzysza w mieście Gdańsku (druk 1452),

8) zmiany uchwały nr XXXVII/1072/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Junony i Barniewickiej w mieście Gdańsku (druk 1459),

9) nadania nowej nazwy ulicy (druk 1453),

10) nadania nowej nazwy ulicy (druk 1454),

11) nadania nowej nazwy ulicy (druk 1455),

12) nadania nowej nazwy ulicy (druk 1456),

13) w sprawie wyrażenia woli zawarcia z Gminą Miejską Pruszcz Gdański porozumienia w sprawie koordynacji zamierzeń inwestycyjnych, związanych z przebudową Kanału Raduni oraz budową kolektora, odprowadzającego ścieki z Pruszcza Gdańskiego do gdańskiego układu kanalizacji sanitarnej (druk 1462),

14) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012-2014, którego część stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Gdańska 2011 (druk 1437),

15) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia na terenie miasta Gdańska działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (druk 1436),

16) udzielenia w roku 2010 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk 1448 + autopoprawka),

17) zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2009-2013 (druk 1458),

18) zatwierdzenia działań projektu pt. „Aktywni w sieci” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (druk 1457),

19) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis” w Gdańsku (druk 1438),

20) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku (druk 1440),

21) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” w Gdańsku (druk 1444),

22) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2009r. dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 1446),

23) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2009 r. Europejskiego Centrum Solidarności  w Gdańsku (druk 1442),

24) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 1441),

25) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Klubu Żak (druk 1439),

26) zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 2009 r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 1443),

27) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 1445),

28) nadania nowego statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 1447),

29) wzniesienia pomnika upamiętniającego mszę św. z udziałem Jana Pawła II na Zaspie w 1987 roku (druk 1449 + autopoprawka).

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter