agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania przestrzennego konsultowane w maju
29 kwietnia 2010 roku

plany-zagospodarowaniaW maju zostaną wyłożone do publicznego wglądu trzy projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy mieszkaniec Gdańska będzie mógł nie tylko zapoznać się z projektami, ale również złożyć swoje uwagi do proponowanych rozwiązań urbanistycznych.

Projekty planów dostępne są w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronach internetowych BRG w zakładce „wyłożenia planów”. Tym razem konsultowane są następujące obszary:

1.    Przymorze rejon ulicy Jagiellońskiej 46
obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Jagiellońską; od południa i północy – terenami zabudowy wielorodzinnej; od wschodu – terenami dawnej kotłowni.

2.    Klukowo – Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego
obejmujący obszar położony na północ od ulicy Słowackiego i swoim zasięgiem obejmujący istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgrupowana pomiędzy ulicami Wojnarskiego, Dedala, Ikara i Radarową, zabudowę zgrupowaną wzdłuż ulicy Synów Pułku oraz tereny niezainwestowane, położone pomiędzy istniejącą zabudową, a Obwodnicą Trójmiasta.

3.    Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów
obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Cementową, Osiedlową i Kartuską oraz terenami kolejowymi ograniczającymi obszar planu od północy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańskao wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Przymorze rejon ulicy Jagiellońskiej 46

(Uchwała Nr XL/1145/09 RMG z dnia 24 września 2009 r. o przystąpieniu do  sporządzenia planu)

obejmujący obszar ograniczony: od zachodu – ulicą Jagiellońską; od południa i północy – terenami zabudowy wielorodzinnej; od wschodu – terenami dawnej kotłowni.

2. Klukowo – Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego

(Uchwała Nr XX/485/08 RMG z dnia 28 lutego 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony na północ od ulicy Słowackiego i swoim zasięgiem obejmujący istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgrupowana pomiędzy ulicami Wojnarskiego, Dedala, Ikara i Radarową, zabudowę zgrupowaną wzdłuż ulicy Synów Pułku oraz tereny niezainwestowane, położone pomiędzy istniejącą zabudową, a Obwodnicą Trójmiasta.

3. Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów

(uchwała nr XXV/732/04 RMG z dn. 24.06.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)

obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Cementową, Osiedlową i Kartuską oraz terenami kolejowymi ograniczającymi obszar planu od północy.

w dniach od 4 maja do 1 czerwca  2010 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

projekt planu

dzień

godzina

Klukowo – Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego

26.05.2010 r.

1700

Przymorze rejon ulicy Jagiellońskiej 46

28.05.2010 r.

1700

Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów

31.05.2010 r.

1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2010 r.

Pisma należy kierować na adres :

Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk

lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter