agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Nowa Łódzka – umowa o dofinansowanie podpisana!
26 lutego 2010 roku

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk podpisali umowę o dofinansowanie dla Projektu Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku.

Projekt pn. Budowa ulicy Nowej Łódzkiej w Gdańsku dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Regionalny system transportowy; Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska, a jednostką odpowiedzialną za realizację jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Powstałą infrastrukturą tzn. ulicą „Nową Łódzką” zarządzać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego Miasta Gdańska oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim.

Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji międzydzielnicowej Gdańska, a docelowo usprawnienie połączeń komunikacyjnych Gdańska z gminami sąsiednimi oraz z drogami krajowymi nr 6 i 7 oraz wojewódzkimi nr 221 i 222. Pozwoli to na poprawę dostępności do centrum Gdańska, będącego głównym ośrodkiem rozwoju gospodarczego regionu.

Zakres Projektu:
Za początek projektowanej ul. Nowej Łódzkiej przyjęto skrzyżowanie ul. Warszawskiej – ul. Łostowickiej – ul. Witosa – ul. Wilanowskiej. Droga częściowo przebiegać będzie równolegle do istniejącej ul. Łódzkiej. Końcem projektowanej drogi będzie jej skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską. Ulica Nowa Łódzka ma być dwujezdniowa i posiadać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną.

Plan działań w 2010 r.:
•    obecnie w fazie końcowej jest opracowanie dokumentacji projektowej
Działania planowane do końca  2010 r.:
•    pozyskanie decyzji administracyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie realizacji robót (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tzw. „spec ustawa drogowa”)
•    ogłoszenie przetargu na roboty budowlano-montażowe
•    wyłonienie wykonawczy i rozpoczęcie robót
Termin zakończenia Projektu: 2012 r.
Koszt realizacji Projektu: 92 517 838,63 zł brutto
w tym koszty kwalifikowane: 92 386 078, 63 zł brutto
Poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 46 193 039, 32 zł brutto (czyli 50 % kosztów kwalifikowanych).

Powiązanie:
Projekt powiązany jest technicznie oraz technologicznie z budową linii tramwajowej “Chełm-Nowa Łódzka”, która jest w zakresie rzeczowym Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III A (Jednostką odpowiedzialna za realizację GPKM – etap III A są Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Sp. z o.o.). Planowane jest wspólne ogłoszenie przetargu na realizację linii tramwajowej Chełm-Nowa Łódzka oraz ul. Nowej Łódzkiej.Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter