agnieszka.owczarczak.pl

Agnieszka Owczarczak - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Plany zagospodarowania konsultowane w lutym. Ważne plany dla Wrzeszcza!
21 stycznia 2010 roku

plany-zagospodarowaniaPrzedstawiam kolejne ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W lutym konsultowane będą między innymi ważne plany obejmujące dużą część Wrzeszcza.

Zachęcam Państwa do zapoznania się w propozycjami Prezydenta Miasta Gdańska – projekty będzie można oglądać również na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce „wyłożenia planów”, oraz do składania swoich uwag. Przypominam, że każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić swoje uwagi na projektów planów. Należy je przekazać na piśmie do Biura Rozwoju Gdańska w terminach podanych poniżej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) oraz uchwał Rady Miasta Gdańska przytoczonych poniżej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1.    Śródmieście rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6
(uchwała XXXIII/918/09 RMG z dn. 26.02.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od północy – ulicą dojazdową; od wschodu – ulicą 3 go Maja; od południa – terenem aresztu śledczego; od zachodu – terenem Komendy Wojewódzkiej Policji.

2.    Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego
(uchwała nr LIV/1831/06 RMG z dn. 04.09.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
w zakresie ograniczonym do terenów, odnośnie których dokonano zmian wynikających z uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu:
–    teren ulicy Klonowej,
–    teren węzła integracyjnego wraz z dworcem kolejowym Gdańsk-Wrzeszcz
–    kwartał zabudowy ograniczony ulicami Klonową, Brzozową, R. Dmowskiego oraz Al. Grunwaldzką,
–    teren parkingu przy ul. Partyzantów u wylotu ul. Sosnowej.

3.    Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego
(uchwała XXIV/702/08 RMG z dn. 26.06..2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
we fragmencie obejmującym teren zlokalizowany pomiędzy zabudową przy ul. M. Karłowicza, a placem J. Piłsudskiego.

4.    Wrzeszcz Dolny rejon targowiska przy ulicy Wyspiańskiego
(uchwała nr XXXVI/1029/09 RMG z dn. 28.05.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar ograniczony: od południa – torami PKP i SKM; od północy – wielorodzinną zabudową mieszkaniową zlokalizowaną przy ulicy Zawiszy Czarnego; od wschodu – ulicą S. Wyspiańskiego; od zachodu – ulicą L. Waryńskiego.

5.    Ujeścisko rejon ulicy Lubelskiej 3 A
(uchwała nr XXIX/807/08 RMG z dn. 30.10.2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony przy ulicy Lubelskiej 3 A.

6.    Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów
(uchwała nr XXV/732/04 RMG z dn. 24.06.2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu)
obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami Cementową, Osiedlową i Kartuską oraz terenami kolejowymi ograniczającymi obszar planu od północy.

w dniach od 2 lutego do  2 marca  2010 r.
w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk
w godz. od   9.00  do 15.00

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniach:

1. Wrzeszcz Centrum rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Dmowskiego    04.02.2010 r.    1700
2. Śródmieście rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6    08.02.2010 r.    1700
3. Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego    25.02.2010 r.    1700
4. Wrzeszcz Dolny rejon targowiska przy ulicy Wyspiańskiego        25.02.2010 r.    1700
5. Kokoszki Mieszkaniowe w rejonie ulicy Nowatorów    01.03.2010 r.    1700
6. Ujeścisko rejon ulicy Lubelskiej 3 A    02.03.2010 r.    1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2010 r.
Pisma należy kierować na adres :
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 –855 Gdańsk
lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.plKomentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tej informacji - bądź pierwszy...

Dodaj komentarz

 
Platforma Obywatelska Facebook Twitter